ANTONI CASCÓ ^MONEMIRÓ Л T ANVAC# ^ 0, ALBA CABRERA / CENTRE D ART CONTEMPORANI


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ANTONI CASCÓ ^MONEMIRÓ Л T ANVAC# ^ 0, ALBA CABRERA / CENTRE D ART CONTEMPORANI"

Transcripción

1 ANTONI CASCÓ ^MONEMIRÓ Л T ANVAC# ^ 0, ALBA CABRERA / CENTRE D ART CONTEMPORANI

2

3 UNS NUS

4

5 ANTONI CASCÓ ANTONI MIRÓ UNS NUS VIVACE MON PARLAR, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 50x50). ALBA CABRERA / CENTRE D ART CONTEMPORANI

6 A VICENT ANDRÉS ESTELLÉS/JOAN FUSTER/MANUEL SANCHIS GUARNER EDITORS FOTOGRAFIA: MATEO GAMÓN DELS AUTORS ALBA CABRERA, C.A.C, VALENCIA AMB DISSENY I.S.B.N.: Х D.L : A ALFAGRAFIC, S.A. TEL. : , ALCOI

7 G A U D E A M U S I G I T U R S ha escrit molt, i bo, de l obra d Antoni Miró. Tant que possiblement siga un dels més analitzats d entre els artistes contemporanis de l antic sol ibéric, el de Tartessos, el d Indíbil i Mandoni, el de bruixes i camins d estelada, el de moros i cristians, el de sants i truans, el de papes i antipapes, el de La Celestina i Santa Teresa, el d inquisidors i erudits nigromants, el d invasions i diaspores...i és natural perqué la seva obra té, des de l iníci, continguts molt plurals rics en iconografía que revelen unes preocupacions socials i sensitives, fruit d una capacitat d observació i analisi, tan sols parells a la seva exigencia d expressió estética. En Miró hi ha molt d existencilista. Tant que de vegades pense si no és un inteldigent i eixerit filosof caustic que té, en la possibilitat d acció artística, un sistema per a expressar el seu concepte de la vida: sensual, emocional, descriptiu, creatiu, critic, ironic i comunicatiu. Aquesta vida immensa en tots els seus contrasentits, d entre els quals el més radical podia ser el que no se n pot sortir viu. Carpe diem sí, pero per a qui s ho puga permetre, que no són tots. Pel contrari, més bé en son molt pocs. Miró va abandonar fa temps el jardí d Horaci, per a posar-se a caminar, amb bastó ferm i la ruta ben apresa, per la calcada de la historia que - per cert - cada cop té més transit i esta més contaminada...va vindre de darrere cap a endavant, i va plenar les alforges d experiéncies: unes dolces, d altres amargues; unes molt protéiques i d altres amb carbohidrats, que li van alimentar, no рос, encara que també va tindre indigestions. El seu periple va comenqar a les catacumbes de l Espanya del jou i les fletxes, per a rebre sagraments al mes de maig del 1968, que el confirmaren en el compromís del seu credo social. Fuster, Gil-Albert, Ovidi Montllor, Espriu...i tants afires són sants entronitzats en Paitar de la seva fe que, a més a més, el tingueren com a apóstol de la seva Pentecosta. Aixo marca, ciar que marca. Miró va ser un elaríssim exponent de la vanguardia del seu temps.catala Gorgues dixit. Un pintor que ais seus cinquanta-cinc anys ha acumulat tanta llegenda que pot anar escampant-la des de fa almenys dues décades. No s entén la historia de Part valencia i espanyol, dels seixanta i dels setanta, sense la decisiva aportació de la seva obra, com la d altres coblegues amb

8 AMAR AMOR, 1999 (DIBUIX 80x65).

9 qui té indubtables contactes concepto-formáis. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop...no és que ploga sobre mullat, és que l estil es va fer earn i va habitar entre nosaltres i va fastiguejar amb pamfletaria ironía deis seus autors els profetes del decrepit imperi. I és que tots son, (eren) fills d un temps i un país; i aixö -per més malament que els sente als detractors de Montesquieu- deixa rössecs. I al final sense deixar de viure i sentir, de coneixer i assumir, va arribar fins al present, amassant empanades de llibertats que cada cop eren més nutritives. Empanades cuites en el moresc forn ibéric, en el qual fa pa de motle en qualsevol street de Manhatan ordi i mili ais adobs de Tanzania. Així va assumir el present mecánic i impersonal, cinematografíe i proletari, angoixant-se entre afires moltes ansietats, per la lessió del seu voltant viu, fóra huma o geográfic. Eli va passar pel temps i el temps va passar per ell. Va reflexionar sobre el que esdevenia i en va treure conclusions. Va escriure literatura plástica, amb no poques dosis de mordacitat, dient veritats amb referents d a diari, fent crítica i, en molts casos, simplement humor caústic. Es va comprometre i va viure la seva joventut i maduresa amb l émfasi de qui és vital per naturalesa i d estirp medíterrani...del seu art va fer vida i de la vida, art; i ambdós palpitaren perqué tenien sang i vísceres. Pero parlem en concret d art que és, fet i fet, el que toca, considerant que Miró no és un literat, ni un politic, ni un ecóleg, ni un moralista (ho diu Rambla, i ho diu molt bé). Miró en realitat és un pintor, un pintor del seu temps, com ho van ser Caravaggio, Velázquez, Goya, Rembrant, Picasso і d altres molts, molts, molts més. Molts, molts, molts, molts, molts,molts més no ho foren. Aixo és, un comunicador plastic. Miró parteix dels dos cardinals postulats que han verbalitzat la més medublar ideología en Part: contemplació i reflexió. No sols Part és una estética, sino també una ética, ergo un compromís, fet que Partista té molt clara. I aquest compromis té molt d iconoclasta pel denunciador, critic o simplement noveldesc del seu moment. Als grans els agradava fer baixar els déus dels seus respectius Olympos. Picasso va esmenar la plana a Rubens amb els seus Horrors de la guerra trasmutat en Guernica; Velázquez va emborratxar de veritat Baco; Caravaggio va fer analfabet Sant Mateu o va treure la Verge del

10 DOLgA EM SERA, 1999 (DIBUIX 80x65).

11 Tiber і Goya... bé, bé, bé... Goya va furtar la Hum a totes les Espanyes perqué les veiérem com ja les va veure Estrabó feia dos mil anys: negres, mesquines i velles. Val la pena seguir-ne posant exemples? Han canviat els temps i els estils; les preocupacions (pero), son idéntiques. Situem en aquesta tessitura el nostre pintor nascut a Alcoi -el qual no deixa de tindre també el seu estigma per la tradició de notoris artistes paisans, Adria Espí ho signa, ho afirma en llibres de datasio vella- que per a quallar la seva obra, ja s ha dit, parteix d una convenció Pop i s hi manté, encara que existeixen les naturals variacions de qui, amb el temps, va modificant més el missatge formal a mesura que la maduresa i l experiéncia (aleatoria i divergent i no tan acumulativament positiva com es creu) van construint el personal edifici biografíe a qué obviament, no falten finestres i algú o altre maó solt. Forma i contingut. Imatges en les quals es provoca la reflexió per mitja de referents simbolistes. SibiMx enllayador de paradoxes i progenitor de metafores de gran impacte, recollides d entre totes les referéncies de la historia de Part i deis noticiaris grafios, quan no deis grafismes publicitaris. Així és. Una implicació gravitant del passat i present, que significa la unitat de Pésser huma, ens obliga a utilitzar un métode jeroglífic critic per a desvedar el criptograma, quasi sempre incissiu del seu missatge. Evidentment, el pintor ens ofereix dades. En molts cassos, pero, aqüestes dades ens obliguen a consultar la propia erudició quan no, si aquesta és escassa, de les enciclopédies, per a saber de qué s esta parlant en el seu relat pictoric. Molt bona manera per a introduir l espectador en un compromís actiu, que estiga per damunt de la simple traducció immediata. D aquesta manera, se separa del Pop segons Fus; penetra en el diagrama del Pop historicista que es va conformar en aqüestes latituds per la inveterada heretat quevedesca. No es tracta de la figurado freda i racional contraexpressionista del Pop de Wesselmann o Warhol. Molt al contrari, és una figurado més racional, si cap, pero encesa i d hiperbolica expressivitat. Es la manifestació d allo ibéric que segueix^ escarificant després de molts mildennis. Es la seva sens dubte, una pintura iblustrada, creativa, fruit d una formació sorgida de l atzar de les vivéncies, de les informacions, de les lectures, de les imatges...perqué alio pretérit ofereix una gran quantitat de referéncies -Bonet Correa ho

12 TANTA POTESTAT, 1999 (DIBUIX 80x65).

13 ha anomenat amb encertada precisió memoria d un món - en que Pobjecte queda consagrat en una categórica substantivitat. Pero la seva pintura té, alhora, certa dosi d emoció sensitiva, fins i tot en ocasions de tragedia que arranca d allo habitual i immediat; és per aixó que la creativitat d Antoni Miró troba en cada moment tema, perqué en Pobjecte trivial es troba amb el metallenguatge recondit que hi ha al seu sinus més pregón. Pero el més important és que sempre aconsegueix que la seva obra tinga la trascendencia de Pabsolut (ací la definida transmissió de la seva plástica) sense perdre Pespontane'ítat i vivesa d allo habitual. Miró ens sedueix per la varietat quasi inabastable de les seves temátiques i per la riquesa tan plural de les seves solucions, (evidenciadores d una imaginació tan sorprenent com creativa, capag d unir la docta ciencia de la seva instrucció amb el topic quotidiá) per la fantasia, per la magia sense truc, o amb el truc a la vista per Pambigüitat i per la capacitat, admirable, d assumir en les seves creacions els diversos corrents de la historia de Part, sense renunciar al seu estil propi. Val la pena saber fins a quin punt hi ha alguna cosa de cínic en la seva labor de reutilitzar els procediments postdadaistes, post-pop, postpóvera, objectuals, constructivistes...- per alió de Pobjecte en si mateix, la pérdua de l ofici, i afires elucubracions de la modernitat d hic et nunc - de les tendencies del present o més present, pour étaper le bourgeois o d integrar arquetips de Panomenada tradició histórica. En conclusió, Miró aconsegueix embastar justaposicions per revoltar amb la tela. Dit d una altra manera: testimoniar les possibilitats creatives del passat i del present, amb figures o objectes en forma de metáfores d incisiu impacte. Xim-pum!: a més d expressiu i gráfic, didactic. I pel que fa a la forma, definim que Antoni Miró és un pintor que pinta i pinta molt bé; i ho fa partint deis llagos més ortodoxos. Domina el dibuix amb perfecció quasi fotográfica. És significatiu en el retrat i en l actitud, de la mateixa manera que accentuador de l acció espacial. Composa, quasi sempre amb audácia dinámica. Veu el color. Empra una gama tan ámplia com suggestiva. Utilitza amb igual saviesa les veladures per aconseguir percepcions de molt variada subtilesa cromática - hem d apropiar-nos-hi per a veure aquest submón d abstraccions evanescents- com les textures i, sobretot, dota d intenció gestual els seus tipus, donat que d ordinari les persones són les protagonistes

14 SOBIRANA, 1999 (DIBUIX 80X65).

15 dels seus arguments. Al llarg de la seva dilatada trajectoria plastica, de quasi mig segle, ha predominat el gust per la forma inspirada en el disseny, en el grafisme. Natural, quan vivim en l época de la publicitat, fins Г extrem que els llenguatges iconics del present son fruit de les seves comeses; pero aixö no priva perqué senyor d una técnica tan encisadora com poderosa, s enquimera en el disciplinat virtuosisme, per a sorprendre i automotivar-se en un realisme a ultranga.potser siga en alguna ocasió com un repte, pero la técnica és tan sois un recurs, no una finalitat en si mateix en l obra de Miró. En realitat, com aquell reí dels francs, Clodoveu, el nostre pintor crema alio que ha adorat, i adora alio que ha cremat. Es el resultat de la creenga: la llibertat, la vivencia de totes les sensacions, el compromís étic amb els seus semblants, la Sensibilität a ultranga i el coneixement. Eclectic, escéptic i epicuri, artista sensitiu. Apohlini i faustic al hora, tant en Pobrar com en el pensar, tant en la forma com en el contigut. Les dues cares del mateix denari. I aixö sempre, sempre. Sempre viu, vital i vivag. I en la seva última producció, si seguim la formula que va inspirar el seu Vivace, la sensualitat com a recurs, la sensualitat com a sistema, la sensualitat com a arquetip, la sensualitat com a percepció...la sensualitat, tan referenciada en afires cicles de la seva biografía plástica, com a part integrant del nostre ser i el nostre viure. La sensualitat com a símbol i sensació, la sensualitat com a plástica i com a creenga, com a imatge i com a concepte. Tot un ventall de possibilitats entre les quals no falta aquesta substantivitat irónica que tant caracteritza al nostre pintor. Val la pena descobrir aqüestes petites icones ocultes on apareixen, com volia Brossa, llenguatges celats que son propis del nostre submón o del nostre intramón. Aixö és, de la nostra psique comuna, perqué vulguem o no, Eros és part de la nostra cultura, sempre temptant Partista, que va_ acceptar la seua intenció ja des de les Venus del Paleolític...És curios com la calorosa forga plástica de Miró és projecta des del temps remot sense deixar de ser, per aixo, actual, quotidiana i, sobretot, vital i simbolista. I és que Vivace ve de viu ; perqué cal estar molt pero que molt viu per ser vivag. I és que vivag és Pagut, el perspicag, Penginyós, el sensitiu...(utilitze un diccionari de sinónims). Vivace, molto vivace. Gaudeamus igitur. ANTONI CASCÓ

16 REPTANT-ME, 1999 (DIBUIX 80x65).

17 BENVOLENQA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 50x50).

18 PERSONA AMADA, 1999 (ЛCRÍLIC-TAULA 45x45).

19 SECRETAMENT, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

20 MON RIBATGE, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 60x60).

21 FAULES, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 60x60).

22 ALS AMADORS S'AMAGA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

23 TROS DE CUBA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

24 VIRTUTS GUARDA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45). LLUR VOLVER, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

25 COLOR BELL, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

26 SES VIRTUTS, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

27 DOLOR D AMAR, 1999 (ACRÍLIC-TALLA 45x45).

28 DOLOR D'AMOR, 199') (ACRÍLIC-TAULA 45x15).

29 RECORD ANT, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

30 SA PASSIÓ, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45), COL. PARTICULAR. TROBAR LLOC, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45x45).

31 UNA MARAVELLA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 45X45).

32 AMOR SAPFER, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 25x25). DESLLIGAR, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 25x25).

33 TEMPS PERDUX 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

34 DEVALLEN.WALL, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35). TOCARÁ ESPERANZA (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

35 DESIG LO TÉ, 1999 (ACRÍUC-TAULA 35x35)

36 COR SALVATGE, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35χ3δ). VOS ME FERÍS, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

37 MILLOR FESTA, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

38 TORNARA AL SUR, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 25x25). NOEMVOL, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 25x25).

39 PENSAMENTS, 1999 (ACRíLIC-TAULA 35X35)

40 PLENA DE SENY, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35). MON CORATGE, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

41 VOS HE VOLGUT, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

42 AIXI D AMOR, 1999 (ACRÍL1C-TAULA 45x45). SERA NETEJAT, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 35x35).

43 VERA AMOR, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 25x25).

44 BON COR, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 50x50). MÓN CONQUISTAD (ACRÍLIC-TAULA 50x50):

45 MENYS PIETÄT, 1999 (ACRÍLIC-TAULA 50x50).

46 DIBUIX DE NUA, 1999 (ACRÍLIC-LLENQ 200x100).

47 DIBUIX DE NUA GITADA, 1999 (ACRÍLIC I METALLS S/LLENg 100x100). DIBUIX DE NUA ASSEGUDA, 1999 (ACRÍLIC-LLENg 100x100).

48 UNS NUS-1, 1999 (COLLAGE 80x65). UNS NUS-3,1999 (COLLAGE 80x65). UNS N U S-4,1999 (COLLAGE 80x65). UNS NUS-2, 1999 (COLLAGE 80x65).

49 MANS JUNTES, 1999 (COLLAGE 80x65).

50 ZEBRES A TROSSOS, 1998 (ACRÍLIC-LLENQ 200x200).

51 ANTONI MIRÓ naix a Alcoi en Viu i treballa al Mas Sopalmo. En 1960 rep el primer premi de pintura de rajuntament d Alcoi. En gener de 1965 realitza la seua primera exposició individual i funda el Grup Alcoiart ( ) i en 1972 el Gruppo Denunzia en Brescia (Italia). Són nombrases les exposicions dins i fora del nostre país, així com els premis i mencions que se li han concedit. Es membre de diverses academies internacionals. En la seua trajectöria professional, Miró ha combinat una gran varietal d iniciatives, des de les directament artístiques, on manifesta l efica^ dedicació a cadascun deis procedi- ments característics de les arts plástiques, fins la seua incansableatenció a promoció i foment de la nostra cultura. La seua obra, situada dins del realisme social, s inicia en Pexpressionisme íiguratiu com una denuncia del sofriment humá. A finals dels anys seixanta el seu interés pel tema social el condueix a un neofiguratisme, amb un missatge de crítica i denuncia que, als setanta, s identifica plenament amb el moviment artistic Crónica de la realitat, inserit dins de les corrents internacionals del pop-art i del realisme, prenent com a print de partida les imatges propagandístiques de la nostra societal industrial i els codis linguistics utilitzats pels mitjans de comunicació de masses. Les diferente époques o series de la seua obra com Les Núes (1964), La Fam (1966), Els Bojos (1967), Experimentacions i Vietnam (1968), L Home (1970), América Nega (1972), L Home Avui (1973), El Dólar ( ), Pinteu Pintura ( ) i Vivace des de 1991, rebutgen tota mena d opressió i clamen per la llibertat i per la Solidarität humana. La seua obra esta representada en nombrosos museus i cobleccions de tol el món i compta amb una bibliografía abundal que estudia el seu treball exhaustivament. En resum, si la seua pintura és una pintura de conscienciació, no és menys cert que en el seu procés creatiu s inclou un destacat grau de conscienciació de la pintura, on diverses experiéncies, técniques, estratégies i recursos s uneixen per a constituir el seu particular llenguatge plástic, que no s esgota en ser un mitjá per a la comunicació ideológica sino que de comú acord es constitueix en registre d una evident comunicació estética.

52 P R E M I S I D I S T I N C I O N S VII Mostra de Pintura, Escultura i Dibuix, 1 er Premi, Ajuntament cl Alcoi, ALCOI XVIII Exposició d Art, 3 er Premi, ALACANT Primer Certamen Nacional d Arts Plástiques, ALACANT. Certamen de Pintura, 1 er Premi, ALACANT. Menció Honorífica al Certamen d Art, ALACANT VIII Exposició de Pintura CEA, Premi Brotons, ALCOI. Selecció certámens a MADRID VI Certamen d Art, 1 er Premi, ALACANT V Saló de Tardor, Premi de la CAP, ALCOI. VII Saló de Mar?, Museu Histöria, VALÉNCIA Casa Municipal de Cultura, Saló de Tardor, ALCOI I Bienal de Pintura. Excm. Ajuntament, ALCOI. VIII Saló de Mar?, VALENCIA. VII Saló de Tardor, 2n premi ALCOI Casa Municipal de Cultura IX Saló de Mar?, Art Actual, VALÉNCIA. I Exposició Pintors Espanyols, CIEZA II Bienal Internacional de Pintura, ALCOI. X Saló de Mar?, Art Actual, VALÉNCIA. I Certamen Diputació Provincial Castell de Santa Bárbara, Adquisició d obres, ALACANT. VIII Premi de Dibuix Joan Miró, Palau de la Virreina, BARCELONA. The Dover Carnival, Premi Originalität, DOVER, R. Unit. VIII Saló de Tardor, Premi CMC ALCOI. Membre de Verein Berliner Künstler, BERLÍN, Alemanya XI Saló de Mar?, VALÉNCIA. IX Premi Internacional de Dibuix Joan Miro, Collegi d Arquitectes, BARCELONA. Certamen Arts Plástiques Castell de Santa Bárbara, ALACANT. XXVII Exposició de Pintura, SOGORB. Finalista Premi Tina, BENIDORM. VII Saló Nacional de Pintura, MÚRCIA III Bienal Internacional de Pintura, Adquisició d obres, ALCOI. I Certamen de Pintura Mural, ALTEA. XII Saló de Mar?,VALÉNCIA. III Bienale Internationale de Merignac, MERIGNAC, Fran?a. X Premi de Dibuix Joan Miró, Col-legi d Arquitectes, BARCELONA. Galería Adriá, BARCELONA. PAA Culturáis. GIRONA. B.H. Córner Gallery. Saló Internacional d Hivern, Diploma d honor, LONDRES, R. Unit. Membre de PInstilut i Académia Internacional d Autors, PANAMÁ XI Premi Internacional de Dibuix Joan Miró, BARCELONA. II Mostra Internationale di Pittura e Gráfica Medalla d Or i Diploma, NOTO, Itália. Mostra Premis, SICILIA, Itália. Membre Honoris Causa de Paternóster Córner Academy, LONDRES. R. Unit No participa a certámens competitius i posteriorment gairebé sempre participa "Pora de concurs Vtz. International Print Biennale. CRACOVIA, Polonia. 1 Saló de Primavera, Medalla de Plata, VALENCIA. I Certamen Internacional de Pintura, MALLORCA. lbizagrálic-74, Museu d Art Contemporani, EIVISSA. IV Bienale Internationale de Merignac. MERIGNAC. Fran?a. XIII Premi Internacional de Dibuix Joan Miró. BARCELONA. I Bienal Nacional de Pintura, OSCA. IV Saló de Tardor, Ia Menció i Medalla de bronze, SAGUNT. Premi de Pintura Fundado Giiell. BARCELONA. Ora e sempre resistenza, Palazzo de Turismo. MILA. Itália. Mostra Internacional d Arts Gráíiques. Menció Honor, VALENCIA. Membre actiu de la Fundació Maeght, SAINT-PAUL, Fran?a Ora e sempre resistenza. Circolo De Amicis, MILA. Itália. II Certamen Internacional, MALLORCA. Premis Série, MADRID. II Certamen Nacional de Pintura, TEROL. V Bienal Internacional de PEsport, Ia Medalla, VALENCIA. Premi de Dibuix Sant Jordi., BARCELONA. XIV Premi Internacional Joan Miró. BARCELONA. Paix NU, Pavillon d Arl Slovenj Gradee, SLOVÉNIE, Eslovenia. I Bienal de Pintura Contemporánia, BARCELONA. V Saló de Tardor de Pintura, 1er Premi, Medalla d Or, SAGUNT. III Bienal Provincial de León. LLEÓ. Concurs Nacional de Pintura, Finalista, ALCOI. Trofeu Sinca d Altea, ALTEA VI Miedzynarodowe Biennale Grafikikrakow, CRACOVIA, Polónia. Convocatoria d Arts Plástiques, Adquisició d obra per al Museu Diputació Provincial, ALACANT. Ibizagrafic-76 Museu d Art Contemporáni, EIVISSA. I Certamen Internacional de Lanzarote, LANZAROTE. I Certamen de Pintura, PEGO. II Bienal d Art, PONTEVEDRA. I Bienal Nacional d Art, Medalla Commemoraliva, OVIEDO Premio Nazionale di Pintura, Centro de Arte Elba, PALERMO, Itália. Mostra Palacio de Manzanares El Real, MADRID. Trofeu Premis Set i Mig, ALACANT VI Premio Inlernazionale di Gráfica del Pomero, RUO, Itália. - 7 Biennale Internationale de la Gravure, CRACOVIA, Polónia. Académie d ltalia amb medalla d or, Accademia Itália delle Arti e del Lavoro, Itália Grafik Biennale Heidelberg, HEIDELBERG, Alemanya. Invitat al Convegno Nazionale degli Artisti. SALSOMAGIORE, Itália VIII Miedzynarodove Biennale Grafikikrakow, CRACOVIA. Polónia. Distinció de l Academie Culturelle de France, PARÍS, Fran?a Membre titular de la Jeune Peinture-Jeune Expression, PARIS, Fran?a. Director Mostra Cultural del País Válenciá, ALCOI Bienal d Eivissa, Ibizagrafic-82, Museu d Art Contemporani, EIVISSA. XXXII Rasegna di Pittura, Scultura, Gráfica, Musei d Arte Moderno, Premi de Gravat Universität d Urbino, Sassoferrato, ANCONA, Itália. Salon d Automne 82. Palais des Congres. Medalla de Plata. MARSELLA. Fran?a. Premio Inlernazionale Carduce! de Belle Arti. FLORENCIA. Itália. Prima Biennale Inlernazionale Ente Siciliano Arle e Cultura, SIRACUSA. Itália Salon International d Automne, AIX-EN-PROVENCE, Fran?a. XI Premio Inlernazionale di Gráfica del Pomero, RHO-MILA. Itália. Salon International d Avignon, Chapelle Saint Benezet. Menció Especial del Jurat, AVIGNON, Fran?a. Salon International d Evian, EVIAN, Fran?a. XXXIII Rasegna Piltura.Grafica Piccola Europa, Sassoferrato- ANCORA. Itália Primo Premio Inlernazionale Gagliaudo, ALESSANDRIA, Itália. Premio Inlernazionale di Módena, Placa i Diploma. MÖDENA, Itália. Membre del Conseil Rector del Centre Municipal de Cultura, ALCOI Intergrafik-84. Internationale Triennale Engagierte, BERLÍN. Alemanya. Kinema-84, Audiovisual Els Bojos-66. premiat. ALCOI. Dirigeix L Ambit d Arts Plástiques del Congrés d Estudis, ALCOI. Invitat a la Grafik in der DDR, BERLÍN, Alemanya.

53 AQUEL ENQÜENT, 1999 VERA ESPERANZA, 1999 MOSTRAM LA LLUM, Medalla I Miedzynarodowe Triennale Sztuki Prezeciw Wojnie, Pantswore, LUBLIN, Polonia. 35 Salon de la Jeune Peinture - Jeune Expression, PARIS, Franga Medalla Aurea Oro i Diploma Premio Cilla di Roma, ROMA, Italia Inleigraíik-87. Verband Bildender Künstler der DDR. BERLÍN, Alemanya. Imitat al Simposi lntergrafik-87 per la V B.K., BERLÍN, Alemanya. Director Arts Plästiques, Centre Cultural, ALCOI Medalla II Miedzynarodowe Triennale Szluki Przeciw Wojnie. LUBLIN, Polonia. XVI Premio Intemazionale di Grafica, Medaglia Amici del Pomero. RHO-MILÄ, Italia. Biennale Internationale de l Eslainpe, Palau dels Reis de Mallorca, PERPINYA. Fnulfa. 38 Rassegna Grafica Salvi Piccola Europa, SAssoferrato, Italia. Meinbre de la Junta Rectora de Cultura Gil-Albert, ALACANT. Tmfeu Centre d Esports, ALCOI XVII Premio Intemazionale Grafica del Pomero. Diploma. RHO-MILÄ. Italia. Diploma 1 Biennale Impreza Ivano-Frankivsk, IVANO-FRANKIVSK, Ucrania Diploma Premio Intemazionale del Pomero, RHO-MILÄ. Itälia Ill Miedzynarodowe Triennale Szluki, Przeciw Wojnie Majdanek 91, Medalla Commemorative, LUBLIN. Polönia. XXV Premio Nazionale di Grafica del Pomero Prem-Acquisto A. Masseroni, RHO-MILÄ, Itälia. Jurat II Biennale Impreza, Ukrainian Museum Contemporany. IVANO-FRANKIVSKY, Ucra'ina. Medalla Com memorativa Saló de Tardor.SAGUNT X Bienal Internacional de FEsport, Sala léela, BARCELONA. Jurat Fogueree Experimentáis Centre E. Sempere, ALACANT. Certifica! Award Academy of Mail Arts and Seiendes, GREENVILLE, Estáis Units Medalla Commemoraliva Conseil Superior d Esports, MADRID. Jurat Cartell Carnestoltes, Centre d Art і Comunicació, ALACANT- Jurat Concurs de Pintura, Casa de Cultura, ELDA. Jurat Treballs de Crealivitat. Institut de Cultura, ALACANT. Imitat III Bienale Impreza. Ukrainian Museum, IVANO-FRANKIVSK, Ucrania. Trofeu Amies de la Música, ALCOI. Jurat II Biennal de Gravat Josep de Ribera, XÄTIVA. XXI Intemazionale di grafica del pomero. diploma segnalato, RHO-MILÄ, llälia Jurat II Bienal Vila de Canals, CANALS. Jurat Concurs Cartells Carnestoltes I.C. Juan Gil Albert. ALACANT. Jurat XV Convocatöria de Pintura Pintor Sorolla, ELDA. Membre Conseil Assessor Tractat d Almirra, EL CAMP DE MIRRA. Jurat XVIII Certamen de Pintura Vila de Pego, PEGO. Nominal ais Premis Penelopé-94, ALCOI. IV International Art Triennal Majdanek 94, LUBLÍN, Polonia Jurat Cartell Carnestoltes, ALACANT. Trofeu Volta de l Esport. ALCOI. Trofeu Premi J. Valls de normal i tzació. ALCOI. Projecle Concurs Metro. IVAM, VALÉNCIA. Jurat XI Concurs Fogueres Experimentáis, ALACANT. Membre d honor Asociación Mail-Arlistas Españoles, ALCORCÓN, Madrid. Invita! al Taller Internacional, de Pari Fascinació pel paper, BUK, Polönia. Acadömic International Aea demy of Semantic Art, KHERSON, Ucrania. Premio Intemazionale Cillä di Roma. FIRENZE. llälia. Tílolo Onorífico di Dottore H.C. Accademia Intemazionale, ROMA, Italia D i ploma- M edaglione Giuseppina Maggi. Accademia lnt. Cilla Di Roma. FLORENCIA, llälia. Titolo HC. Arle e Cultura della Cillä Di Genova, Premio lnt. Della Liguria, GENOVA. Italia. Accademia Intemazionale Greci Marino, Accademia Associati, Sezione Arle, VTNZAGLIO, llälia. Diploma-Premio La Viscontea, lnt. Di Grafica, RHO/MILANO, llälia. Placa American Biog. Inslitule, RALEIGH. USA. Jural V Miedzynarodowe Triennale Sztuki. LUBLIN, Polonia. Jurat Mostra Biennal d Art, ALCOI V Miedzvnarodowe Triennale Sztuki Majdanek 97, Artista invital. LUBLIN, Polonia. First International Biennal. Previ Flash Art Museum, PREVI (Peruggia), Itälia Solslici d Estiu-Nun, Just Cuadrado-Galería Sorolla, Homenatge a A.M., ALTEA. Premio int. di Grafica, Diploma del Pomero, RHO (Milano), ITALIA. Trofeu Valors Humans, Rotarac, ALGOL XVIII Certamen Ciceroniamun Arpiñas. Sollo l Alto Patronato del Presidente della Repubblica, Artista invita! i Manifesto d Arte per il Certamen, ARPIÑO, Itälia. Secretari General II Mostra Biennal d Art. ALGOL Diploma Dottore H.C.I. COPPA Cilla di Milano, Accademia Int. Cillä di Roma, MILANO, Itälia.

54 E X P O S I C I O N S I N D I V I D U A L S Sala CEA (Alcoiart-1), ALCOI. Sala CEA, ALCOI. Salons Els Angels, DÉNIA. Soterrani Medieval, POLOP. Pressó Segle XII, GUADALEST. Montmartre, Sacre Coeur, PARÍS, Franga. Casa Múrcia- Albacete, VALÉNCIA Cercle Industrial, ALCOI. Elia Galería, DÉNIA. Soterrani Medieval, POLOP Sala Premsa, VALÉNCIA. Casa Municipal de Cultura, A LC O I.^ Soterrani Medieval, POLOP. Sala FAIC, GANDÍA. Caixa d Estalvis CASE., MÚRCIA. Sala IT. TARRAGONA. Sala CAP, ALACANT. MuseuMunicipal,MATARÓ. Galería Ágora, BARCELONA Galería d Art, (6 Preséncies), ALCOI. Soterrani Medieval, POLOP.- Galería Niu d Art,, LA VILA JOISA. Sala Rotonda. Art del poblé per al poblé V Congrés L.F., ALCOI. Woodstock Gallery, LONDRES, R.Unit Galería Polop, POLOP. Shepherd House, CHADDERTON, R.Unit. Galería Elia, DÉNIA. Central Hotel, DOVER, R.Unit. Mostra simultánia UNESCO, Casa de Cultura, Reconquista.. ALCOI Galería CAP, ALACANT. Caixa d Estalvis NSD. ELX. Galería CAP. XIXONA. Galería Polop, POLOP. Galería Darhim. BENIDORM. Hotel Azor, BENICÁSSIM. Galería Porcar. Hoinenatge JoanFuster,CA STELLÓ Sala CASE, MÚRCIA. Club Pueblo, A Salvador Espriu MADRID. Sala CASE Albufereta, ALACANT. Sala CASE, BENIDORM. Galería 3, ALTEA. Discoteca Mussol, ALCOI Galería Novart, MADRID. Gallería della Francesca, FORLI, Italia. America Negra mostra i espectacle Novart, MADRID. Gallería Bogarelli, (Alcoiart-55), CASTIGLIONE, Italia. BH Córner Gallery Five Man Exhibition, LONDRES, R.Unit. Galería Alcoiarts,ALTEA Galería Múltiples, MARSELLA, Franga. Galería Aritza, BILBAO. Sala Besaya, SANTANDER. Art Alacant, ALACANT. Simultánia Galería Capitol i Sala UNESCO, ALCOI. Galería Alcoiarts, ALTEA Sala Provincia, LLEÓ. Gallería Lo Spazio, BRESCIA, Italia. Palau Provincial, MALAGA Galería Artiza, BILBAO. Galería Trazos-2, SANTANDER. Galería Alcoiarts, ALTEA. Grafikkabinett. HAGEN. Alemanya. Galería Cánein, CASTELLÓ Spanish-American Cultural, NEW BRITAIN (Conneticut). Estate Units. Sala d Exposicions de l Ajuntament de Sueca, SUECA. Altos (permanent), ALACANT. Crida Galería, ALCOI Sala Gaudi, BARCELONA. Ajuntament de Monóver, Mostra retrospectiva, MONÓVER. Galería La Fona, OLIVA. Galería Alcoiarts, ALTEA Fabrik К 14, graphic retrospecktive, OBERHAUSEN, Alemanya. Museu d Art Contemporani de Sevilla, SEVILLA. Caixa d Eslalvis d Alacant i Murcia. Conseils Populáis de CC. MURO. Galería Montgó, DENIA Saletta Esposizione Rinascita. BRESCIA, Italia. Galería Alcoiarts. ALTEA. Sala Cau d Art, ELX Caixa d Estalvis d Alacant i Murcia, ALCOI. Sala Canigó. ALCOI. Biblioteca di Carfenedolo, Mostra gráfica, CARFENEDOLO, tália. Galería 11, ALACANT. La Casa. Galería d Art, Mostra retrospectiva. LA VILA JOISA. Galería La Fona, OLIVA. Galería Alcoiarts. ALTEA. Sala d Exposicions de l Ajuntamenl, Homenatge a Salvador Espriu, LA NUCIA Galería Ambito, Amies de la Cultura del País Valencia, MADRID Graphic-Retrospektive, Kulturverein der Katalanish Sprechenden. HANNOVER. Alemanya. Ronealli Haus, Mostra retrospectiva, WOLFENBUTTEL, Alemanya. Museo Etnográfico Tiranese, TIRANO, Italia Centre Municipal de Cultura El Cartell, ALCOI. Giardini di Via dei Mille, Cile, BRESCIA, Italia. Mostra Sigmund Freud (IPAC), Palau de Congresos. Hotel Melia-Castilla, MADRID. Festival de l Unitá, Cile, BÉRGAMO, Itália. Circolo Cultúrale di Brescia, Cile, BRESCIA, Itália. Sala de Cristal, Ajuntament de Valencia, Mostra retrospectiva Xile, X Anys, VALÉNCIA. Saló d Aetes, El Cartell, Ajuntament, LA VALL DE GALLINERA. Centre Social i Cultural. El Cartell, TAVERNES VALLDIGNA. Sala Morquera, El Cartell, Ajuntament. CREVILLENT. Sala del Casino. El Cartell, Xile. Freud, XIXONA. Presso la S.L. Malzanini del PCI, Cile, , BRESCIA, Italia Sala CAAM. El Cartell, Ajuntament, MURO. Sala Caixa Rural, El Cartell, Ajuntament, VILA-REAL. Palau de Congresos, Freud, BARCELONA. Zentrum am Buck, Zu Ehren Salvador Espriu. WINTERTHUR, Suissa Congres Centrum Hamburg, Freud tot Freud, IPAC, HAMBURG, Alemanya. L Arte a Stampa, Rafinatezza Antica i Moderna, BRESCIA, Itália Art Expo Montreal, Hommage a Pablo Serrano. Pinteu Pintura, MONTREAL. Canadá. Galería Canem, Pinteu Pintura, CASTELLÓ. Moorkens Art Gallery, Hommage a Salvador Espriu, Nouvelles Perspectives, BRUXEL-LES.Belgica Wang Belgium Art Gallery H. Eusebi Sempere Pinteu Pintura, org. par le CEICA, BRUSSEL, Bélgica. Sala UNESCO, El Cartell, ALCOI. Escola de Batoi, gravals Pinteu Pintura, ALCOI. Simultánia Sales Esplä і Major de CAIXALACANT Pinteu Pintura, ALACANT. Centre-Cultural Sani Josep (Ajuntament d Elx i CEPA) Pinteu Pintura. ELX Centre Cultural de la Vila d Ibi, Ajuntament d Ibi i CEPA, Pinteu4 Pintura, ΙΒΙ. Museu de l Almudi (Ajuntament de Xäliva i Conselleria de Cultura), Pinteu Pintura, XATIVA.- Kleineren Galerie,Graphische Aus teil ung Verband В і ldener Kunst lerderddr.eisleb EN, A lem anya. Centre Mu nie і paldec ultura, Pin teu Pintura, ALCOI. Sala CAIXALACANT, Pinteu Pintura Dibuix, ALCOI.Mercatd Abasts,Mostra E lc arlell,f esta NuevoRumbo,V A LÉNCIA.K ulturhausgalerieg raphik R etrospektive, SCHWARZHEIDE. Alemanya Ajuntament d Alcoi, Expo. Cartell, ALCOI. Liceu Renouvier. Universität Catalana.d Esliu. PRADA. San Telmo Museoa, Diälegs Pinteu Pintura, , DONOSTIA. Col.legi de Metges, "Homenatge a Freud Societat de Psicoanälisi, BARCELONA.- Sala S. Prudencio. Arabako Kutxa і Museu de В В. А А.. PinteuPintuta, VITORIA-GASTEIZ Cultural Center, Ukrainian House, Retrospectiva org. ВСЕСВІТ KIEV, Ucrania. H. Karnac "Homage S. Freud. LONDRES, R.Unit. Ukrainian Muzeum Art, IVANO-FRANKIVSK, Ucrai'na. Ciutat Lviv, Retrospectiva gráfica. LVIV, Ucrania. La Bottega delle Stampe. Omaggio a Freud і Pinteu Pintura. BRESCIA. Itália. Moldavian Society Cultural, Retrospectiva gráfica, KISHINEV, Moldávia. Casa de Campo Nuevo Rumbo, gravats i carlells. MADRID. Cellier des Moines: Une decade de Pinteu Pintura,

55 QUI ÉS LO FOLL 1999, (DIBUI X 65x80). org. Mirofret France i Mairie St.Gilles, SAINT-GILLES, Fian да. Universität Catalana d Estiu, Sala El Pese bre org. Ajuntament de Prada i Mirofret France, PRADA, Franga. Le Regad d Antoni Miró, Mondiale de PAutomobile, Stand Mirofret- France. PARÍS, Franga. Salon d Avignon Pinteu Pintura, Stand Mirofret, AVIGNON, Franga. Galería Punto Esguards d Antoni Miro, VALENCIA. Galleria La Viscontea, Una decade di dipingere pittura, RHO-MILA. Italia Saló Internacional de l Automobil, Obra gráfica de Pinteu v Pintura, Stand Mirofret, BARCELONA. Stazione di Ricerca Artística Europio. Omaggio a Gaudí. MILA, Itália. Galería Mona, Pinteu Pintura, DENI A. Ukrainian MuseumContemporaryArtJVANO-FRANKIVSK,Ucrai'na Galería Macarrón. Pinteu Pintura, Vivace, MADRID. Gráfica d Antoni Miró a Viciana, VALENCIA. 49 Graphic Works for Ukraine KIEV, Ucrania. 49 Graphic Works for Ukraine , IVANO-FRANKISVSK, Ucrai'na. 49 Graphic Works for Ukraine , LVIV, Ucrai'na. Recull de Somnis, Palau Victoria Eugénia, BARCELONA. A.M. aus dem Grafischen Wcrk-Kreisvolkshochshule. Bildungszentrum, zu Ehren S. Espriu, WOLFENBUTTEL, Alemanya. Träuniensammlung Graphisches Werk Messe Essen Gmbh, Messe Haus, zu Ehren E.Valor, ESSEN, Alemanya Ahtohi Mipo-Antoni Miró, KIEV. Ucrai'na.- Compromís personal, Galería 6 de Febrer, Serie Vivace A Sanchis Guarner,VALENCIA. Esbós de Lletra a Antoni Miró, Museu Art Contemporani d Elx A.V.A.Estellés, ELX Girart, Ago no és un assaig sobre Miró, ALTEA. Girart, Casa de Cultura-Torre, TORRENT. Uni versital Popular Esto no es un ensayo sobre Miró, ALMANSA. Antiguo Mercado Girart, REQUENA. Casa de Cultura Girarte. VILLENA. A.M. i la Poética del Collage, Galería Cromo, ALACANT Kherson Industry Institute, KHERSON, Ucrai'na. AZ і allies quadres per a una exposició CEIC Alfons el Veil, GANDIA. Galería 6 de Febrer, Suite Erótica. VALENCIA. The Looking of Antoni Miró, Dirt Cowboy Café Etchings and Lithographs, HANOVER, Estats Units. Sale Einaudi Electa Antoni Miró Litografié Acqueforli, BRESCIA. Itália. Welt des Antoni Miró Stadbibliothek Laatzen (Graphisches Werk), HANNOVER, Alemanya Galería Kierat/A. Miró Vivace, Ass. Artistes Plastics Polacs, SZCZECIN, Polonia. Volksbank, A. Miró Oder die Soziale Veständigung, APC Wolfenbüttel, COPEC Berlin. RHEDA WIEDENBRÜCK, Alemanya. Galería Merginesy Institut de Periodisme d Ucra'fna, Entre eis eläsics A. Miró, comabora Ambaixada d espanya a Ucrania, KIEV. Ucrania. Nato Nelle Nuvole, A.Miró, Librería Einaudi-Electa, BRESCIA, Itália. Nato Nelle Nuvole-A. Miró-Librería Einaudi, CREMONA. Itália. Cooperativa Arti-Visive, Opere Grafiehe d A. Miró. Palazzo Coardi di Carpenetto, Nato Nelle Nuvole, TORINO, Itália. Kulturzentrum Buz. Die Fahrräder des Antoni Miró (Pintura i Gráfica). MINDEN, Alemanya. Biuro Wystaw Artystycznych, Antoni Miró Grafika, ZIELONA GÓRA, Polonia. Art Galería, A. Miró, Vivace, SZCZECINEK, Polonia. A. Miró, Un taumaturgo de las imágenes, Galería AEBU/A. Miró, Embajada de España /Instituto de Cooperación Iberoamericana, MONTEVIDEO. Uruguai. Erótic Ma non troppo d A. Miró, Casa de Cultura, L ALCUDIA (Valencia). Alfabct-A. Miró i Isabel-Clara Simó. Sala LNESCO (Mostra inaugural, nova etapa), ALCOI. Nato Nelle Nuvole-Opere Grafiehe di A. Miró, Soc. Coop Borgo Po e

56 L IGNORANT DESIG, 1999 (DIBUIX 34x54) COL. F.VERDÚ, MALLORCA. Decoratori, TORINO, Italia. A. Miró-Das Fahrrad, Ein Symbol für Natur Tecnik, Micro Hall Center, EDEWECHT, Alemanya. A. Miró-Trajecte Interior, Alba Cabrera, Centre d Art Contemporani VALENCIA History and Art Museum, A. Miró - Branches and Roots, KALININGRAD, Russia. Palazzo della Provincia, A. Miró come in un sogno, PISA, Italia. Galleria La Viscontea, Caseína Mazzino, Gráfica d A. Miró, RHO MILANO. Itälia. Suite Erótica, Festival Agro-Erótic, Casa de Cultura, L ALCUDIA. Odyssey of Antoni Miró, Karelian Republic Art Museum, PETROZAWODSK, República Karelia, Russia. Central Kherson Art Museum, A. Miró Vivace Series A Carles Llorca, KHERSON, Ucrania. Galerie Palais Munck Zu Ehren Joan Coromines, A. Miró, Berührung des Unantastbaren, KARLSRUHE, Alemanya. Marginesy Gallery Mediterranean A. Miró, KIEV, Ucrama. A. Miró, La Suite Erótica vers una antiga i nítida Reconeixenga, Casal Jaume I, ALACANT. Alba Cabrera, A. Miró Suite Erótica, VALENCIA. Miró a La Habana, Museo Guayasamin, LA HABANA, Cuba. Centro de Arte 23 y 12, LA HABANA,. Cuba. A. Miró, A Big Secret, Narodni Muzej Kragujevac, KRAGUJEVAC, Iugoslávia. Antoni Miró a Elx, Galería Sorolla, ELX. El Misteri d Elx, Casal de la Festa, Ajuntament d Elx, ELX. Kuncewicz Fundation, Works of art and Posters, organized by Pantwowe Muzeum Na Majdanku, KAZIMIERZ, Polonia. Art Gallery N. Petrovic Cacak, CACAK, Iugoslávia. National Museum Kraljevo, KRALJEVO, Iugoslávia. A. Miró, Vivace, Pintura i Poesía, Centre Cultural, ALCOI. Pintura Objecte Vivace, Biblioteca Municipal, ALCOI Institut Pare Vitoria, Vivace El collage, ALCOI. Col-legi Miguel Hernández, Obra gráfica, ALCOI. AA.VV. Zona Nord,El misteri d Elx, ALCOI. Llibreria la Lluna, Sórie Cosmos, ALCOI. Federació AA.VV. La Fava, Suite erótica, ALCOI. Antolögica , Aula cultura CAM, ALCOI. City Gallery Uzice, Org. National Museum Kragujevac, UZICE (Iugoslávia). Les remo roses soledats, Centre social polivalent, IBI. Centre cultural de la vila, Antológica , IBI. Hi ha moltes maneres, Centre cultural CAM.- Antolögica , BENIDORM. Antoni Miró і els seus papiers collés, La Llogeta_ CAM, VALENCIA. Antoni Miró: la bellesa es un acte moral, Escola d arl de Cherñiajovsk, CHERÑIAJOVSK, Russia. Black Pearl, Workshop Gallery Conceptual, SPLIT, Croäcia. Cartells і Llibres D Antoni Miró - CoUoqui NACS, Institut D Estudis Catalans, BARCELONA. Antoni Miró de la pintura a la matéria i l objecte, Palau Comtal, Universität D Alacant, CAM, COCENTAINA. Galería Zpap Pod Podloga, gráfica D Antoni Miró, LUBLIN, Polonia. La trajectória artística d Antoni Miró, Fundació Niebla, Casavells, GIRONA. Antoni Miró, l enigma come segnale della coscienza, v Museo Umberto Mastroiani, ARPLNO, Italia. L Home que Pinta, A. Miró, Casa de Cultura CAM, DENIA. Centre Cultural Rambla, Bancaixa, Vivace, A Enric Valor, ALACANT. Sala Museo S. Juan de Dios, Antológica , ORIHUELA. Centre Cultural CAM, ORIHUELA. Fundación Bancaja- Ed.Pirámide, Vivace, A Joan Coromines, MADRID. Galleria Nuova/ Cittá Antiquaria, La realtá onírica di Antoni Miró, BRESCIA, Italia. Centre d Exposicions Sant Miquel, Bancaixa, Vivace, A Blai Bonet, CASTELLÓ. Centre Cultural Casa Abadía, Bancaixa, Vivace, CASTELLÓ. Mancomunitat de Municipis de la Valí d Albaida, Sala Ameva, Suite Erótica, CASTELLÓ DE RUGAT. Mas Bitol / Galería, collages i gráfica, PENÁGUILA. Galería Orígenes / Gran Teatro de la Habana, Mirada Interior, LA HABANA, Cuba.

57 E X P O S I C I O N S C O L L E C T I V E S (DE 1963 FINS A 1994 REALITZA NOMBROSES EXPOSICIONS COL-LECTIVES) Box in a box Project, LIEDEN, Holanda. Art=Start+ Museum, MIDDELBURG, Holanda. Museo Nacional de BBAA, Exhibition Featuring Global, HABANA, Cuba. Cidade das flores e das bicicletas, Galería Centro Integrado Cultura, FLORIANÓPOLIS, Brasil. A Miquel Hernández 50 x 50, IRÚN. Centro Cultúrale Teatro Aperto Teatro Dehon Frammenti, BOLOGNA, Itália. Exquisite Corpse Project, Probe Plankton, LEICESTER, R.Unit. Missing, M.A. Event, Kunstverein Kult-Uhur, STOCKHAUSEN, Alemanya. The Skull-Love- Death and Lady, M.A. Project, BARCELONA. Wind Singers, ESPOO, SUOMI, Finländia. Kurt Schwitters, Galería d Art, GRANOLLERS. Circolo Cultúrale, Mostra Internazionale, BERGAMO, Italia. Open eye-maií Art Project, TOKYO, Japó. Ricordando Giulietta, Galería Vittoria, ROMA, Itália. L empremta de l avantguarda al Museu S. Pius V, VALÉNCIA. Raizes da Arte Expo Internacional. Arte Postal, JUNDIAÍ, Brasil. Mail Art Exposed, Cherry Screed, GOONELLABAH, Australia. Strange Place AT O zak, ENSENADA, Méxic. I Saló d Art Contemporani, Palau dels Scala, VALÉNCIA. Museo Nacional de BBAA de Buenos Aires, Informalismo y Nueva Figu ración en la Colección del IVAM, BUENOS AIRES, Argentina. Centenario José Martí, Galería AEBU, MONTEVIDEO, Uruguai. Aux Portes du Monde, Stamps, VILLENEUVE ST. GEORGES, Franga. A cadeira, The chair, PAGOS DE FERREIRA, Portugal. Sexe Pause-S expose, VILLENEUVE ST. GEORGE, Franga. A tribute to Ray Johnson, Centro Lavoro Arte, MILÁ, Itália. Project Fish-Mail Art, ENSENADA, Méxic. Universe of Childhood, Galeriile de Arta, SUCEAVA, Romania. 100 Anni della Biennale Venezia 1995, V. Van Gohg, Artestudio, BERGAMO, Itália. Museo del Dibujo Castillo de Larrés, SABIÑÁNIGO. Solstici d estiu 1995, NUN, ALTEA. Ernest Contreras, Homenatge Palau Gravina, ALACANT. 10 Anys de Viciana, Galería d Art, VALÉNCIA. Homenatge Marcel Duchamp, Caruso Arteragin, VITORIA-GASTEIZ. Cadavre Exquis Les Iousses, BRIOLS, Franga. La Beigere...le loup...l agneau, Fourth Show, CAMARES, Franga. The year of performance, Newkapolcs Gallery Artpool Art Research Center, BUDAPEST, Hongria. Remembering Giulieta, Academia di Belle Arti, CARRARA, Itália. Prokuplja 600 years, Kult Art Klub Odisej, PROKUPLJE, Iugoslávia. Atomic bomb or... Performance Mail Art Theme, HIROSHIMA, Japó. What s Happening on Earth Art Museum Yamanashi, YAMANASHI, Japó. Centenario dell Invenzione della radio, Int. Project Guglielmo Marconi, BOLOGNA, Itália. Fascinación por el papel/taller Internacional de Arte, SZCZECIN, Polónia. Fashion, Southern crosss University Lismore, LISMORE, Australia. Boite a peinture. Expo Rennes Bretagne Ass. Kid-M, MONTFORT, Franga. Corrugated Paper Mail Art Project, OSAKA, Japó. The Connection of Art, RS-SPA, MASSA LUBRENSE, Itália. Mostra Internacional Monteada у Reixac, MONTCADA I REIXAC. Café Live, International Mail Art Show, HANOVER, Estats Units. I Expo Arte Postal, Collegi Universitas, SANTOS SÄO PAULO, Brasil. Body New Project, TORÚN, Polonia. The Frankesnstein Art Exhibition City University, KOWLOON TONG, Hong Kong. Mail Art Show Philadelphia Pennsylvania, ARDMORE, Estats Units. Unrealisable Sculpture, The Henry Moore Institute, LEEDS, R. Unit. Journée de la Solidarité, Collectif Amer, CHEVTLLY LARVE, Franga. Word Theatre, Hommage Velimir Chlebnikov the city art Museum, KALININGRAD, Russia. Monument, History Now, GANDOSSO,Itália. Biblioteca Comunale, Ballao Cagliari, Artist s Stamp for Human promotion, QUARTU, Itália. Life on EartlT Project Mail Art, SANTIAGO DE CHILE, Chile. Copy Art Mailing, The New Mail Institute, BADALONA. La sabiduría de la naturaleza, Col. Confusión, BURGOS. Art of shoes, Mail Art Project, NISHINOMIYA, Japó. Progetto Int. Raccontami una Fiaba Italo- Medda, CAGLIARI, Itália. Centro de arte 23 у 12, Mail Art Show en Havana, HABANA, Cuba. Fresh Window, The Secret Life of Marcel Duchamp, GRANFRESNOY, Franga. Brain Cell 340, OSAKA, Japó. Xeroportrait/Xeropoesia Mosé Bianchi School, MONZA, Itália. East London Kite Festival, LONDON, R. Unit. The Ocean Gallery, The Artists Kite Project, Swansea, R. Unit Box in a Box - Project- PBC Alkmaar, ALKMAAR, Holanda. Why Postal Workers Kill, Zetetics, DALLAS, Estats Units.Mostra Col-lectiva, AC, Centre D Art Contemporani, VALÉNCIA. Hotel Palace- Fundación Española Esclerosis Múltiple Salón Cortes, MADRID. Abanzapg 1995, Central Kherson Art Museum, KHERSON, Ucraína. Orange Postcards, KRAGUJEVAC, Iugoslávia Salvem el Botänic - Aula Magna Universität de Valéncia, VALÉNCIA. Museo Universitario del Chope, V Bienal Internacional Visual y Experimental, MEXICO D.F. Sky Art One, Design a Kite, TEDDINGTON MIDDLESEX, R.Unit. Vocation Traning Centre, Tanzanian Young Artists, DAR-ES-SALAAM, Tanzania. Add to and Return, Editions Phi, ECHTERNACH, Luxemburg. New Project Announcement, End Racism-Ethnic Hatred, ACCRA NORTH, Ghana. Cruces del Mundo, Homenaje a los Pueblos Indígenas, NUÑOA-SANTIAGO, Xile. Box in a Box Project, Centrale Bibliotheek, AMSTERDAN, Holanda. Bibliotheek Wormerveer Box in a Box, WORMERVEER, Holanda. Journey Project. ARCORE MILANO, Itália. Cuttings for The Studio Floor, MANCHESTER, R. Unit. Chaos- Future Project, GÖTEBORG, Suécia. Returns to Sender, University of Southern Queensland s Art Gallery, QUEENSLANDS, Auslrälia. Box in a Box Project, Bibliotheek De Vierhoek, AMSTERDAN, Holanda. Bibliotheek Lekkerkerk, Expo. Box in a Box, LEKKERKERK, Holanda. Big Apple an American Culture, SPLIT, Croácia. Big Apple an American Culture, NEW YORK, Estats Units. Museum Schwerin, Gazetta-News Paper, SCHWEREIN, Alemanya. Bibliotheek Kronunenie, Box in a Box, KROMMENIE, Holanda. Sidac Studio, Box in a Box Project, LEIDEN, Holanda. Rudolstadt Museum, Gazetta News-Paper, RUDOLSTADT, Alemanya. La Preistoria a Forlí, Istituti Cultúrale. FORLÍ. Itália. Hu ís No.8, Hasselt, Project Expo. Box in a Box, HASSELT, Bélgica. Ambachts-En Baljuwhuis. Box in a Box, VOORSCHOTEN, Holanda. International Electrographic Art Exhibition, PISA, Italia. Project for Unstable Media, Escape 3 Highschool ΗΡΑ, ANTWERP, Bélgica. School X Mailart Project. ITCG Mosé Bianchi, MONZA, Itália. Tema 96 Art i Grup, Septg-Escorial Matriu Grupal, ESCORIAL MADRID. Pablo Picasso and Cube, M-A Project, MASSA LUBRENSE, Itália. Copenhagen Cultural Capital of Europe, Project Paper Road, COPENHAGEN, Dinamarca. Bunny LUV Rabbit Fever, Dep. Of Visual Arts Me Neese State Uni versity, LAKE CHARLES LOUSIANA, Estats Units. Networking Stamp Art Action, GÉNOVA. Italia. Post cards from The Universe, Alien Mailart Show the UFO Museum, PORTLAND OREGON. Estats Units. 3 Salone Internationale del Collage Cont. Artcolle-Amer, PARÍS, Franga. Childhood Memory, Children s Workshop. CAU SEWAY BAY, Hong Kong. Festasport, Comune di Capannori, LUCCA, Italia.- Artists Book, West London Gallery, LONDRES, R. Unit. Mani Art, Galerie Póstale P. Lenoir, GRAND FRESNOY, Franga. International Mail-Art Project Johannes Kepler, V^EIL DER STADT, Alemanya. WJ'hat is your Favorite Recollection of a

58 Museum Gallery, Russell - Cotes Art Gallery and Museum, DORSET, R. Unit. International Internet & Fax project The Cultural Centre De Scharpoord, KNOKKE-HEIST, Bélgica. Kunstverein Altdorf, Spunk Seipel, WINKELHAID, Alemanya. Mail Art Project Joi, Baghdad Café, MILANO, Itälia. Proyecto Haciendo Almas Banco de Ideas Z, HABANA, Cuba. In Memoriam Guillermo Deisler, Universität de Xile, Dep. Arts Plästiques, ANTOFAGASTA, Xile. Takemitsu Memorial, Traveling Project, TOKYO, Japó. A Tribute to Guillermo Deisler, Univers, HAMBURG, Alemanya. Crazy Cows, The Mutant Food s Roulette, FANO, Itälia. La Casina della Mail Art, Castiglionello, LIVORNO, Italia. Le Pleiadi, Progetto d Arte Postale, AREZZO, Itälia. Expoterrestre, Seulement pour les Fous, TROYES, Franca. Stop alia Violenza sui Minori, Pontirolo Nuovo, BÉRGAMO, Itälia. The Boot is on the other leg, or the opposite is truch, Riverside Station, ZRUC, República Txeca. Reciclaggio con l Arte, Reynolds Recycling Center, CISTERNA, Itälia. Matriu Grupal, Galería АСАМ, BARCELONA. Sant Jordi, Histöria, Liegende, Art, Saló del Tinell, BARCELONA. Stamp Art, Tahnee Berthelsen, TUGUN, Austrälia. Inifax Gabriele Aldo Bertozzi Grafekoine, Centro Cultural S. José de Valderas, ALCORCON, MADRID. Thaoism, Nalxlrägora, Camara Municipal, CASCAIS, Portugal. Wheeler Gallery, University of Massachusetts, The Ray Johnson Memorial. AMHERST, Estats Units. Progetto Infanzia Fare per Gioco, QUARTU, Itälia. Casa del Teatro, Poesioa Visual у Experimental, SANTO DOMINGO, República Dominicana. Stamp Art Gallery, Tam Rubbestamp Atchive, SAN FRANCISCO, Estats Units. Complejo Cultural Mariano Moreno, Gráfica sobre Guillermo E. Hudson, BUENOS AIRES, Argentina. Insula, Poética Poesía Visual, MADRID. Solidaridad Libertad a Sybila, SANTIAGO, Xile. Mostra di Opere di 7 Arlisti Internazionali, Sala Ex-Fienile, CASTEL S. PIETRO TERME. Itälia. Nord-Sud, Roba Bruta - Casal del Congrés Centre Cultural, BARCELONA. Eugene University Conecta amb el circ, EUGENE OR, Estats Units. Number 10 - Project Ulrike, ANWERPEN. Bélgica. Forquilles, Giannakopoulo, CORFÚ, Grécia. Salón de Actos Canal Isabel II 10 años Las Segovias, MADRID. Seu d Acsur 10 anys de Las Segovias, BARCELONA. Art Colle, Collectif AMER, Galería UVA, PARÍS, Franga. La Picoltheque, Collectif AMER, PARÍS, Franga. Casa di Rispando, Guglielmo Marconi. IMOLA, Itälia. Bien nale d Arte e Vino, Grinzane Cavour, BAROLO-G. CAVOUR, Itälia. St. Kilda Public Library, A Tribute G. Deisler. Melbourne a Peacedream Project, MELBOURNE, Austrälia Project Flowers of Wors, Mosé Bianchi School s Library, MONZA. Itälia. The St. Kilda Writers Festival. International Visual Poetry Exhibition, VICTORIA, Austrälia. 28 Feria Internacional del Libro, МЕС. EL CAIRO. Egipte. New M.A. Project, Send a can if you can, Editions Phi, ECHTERNACH, Luxembourg. M.A. project Raymond Roussel, LYON, Franga. Constitutional Reform, CALGARY ALBERTA. Canadá. Galerie Clemenceau, Art Colle. CHAMCUEIL, Franga. La Visconlea-Collettiva Internazionale. RHO MILANO. Itälia. Andy Warhol. Siggwillw, HERNE, Alemanya. Mona Lisa. Fanny Farm, SACRAMENTO. Estats Units. Mozart, Vermeiden, BRUSELLES. Bélgica. reality and Apparence. Abbot Free Area. MILANO, Itälia. Doughnuts, National Gallery of Arts, Republik of Pinkinsear, MINNEAPOLIS. Estats Units. 18 Feria Internacional del Libro. МЕС, JERUSALÉN, Palestina. Ray Johnson Memorial, Ernst Múzeum. BUDAPEST. Hongria. Artistes de Cuba i Alacant,oMectiva, CALLOSA DE SEGURA. Fira Internacional del Llibre, MEC, PRAGA, República Txeca. 42 Fira Internacional del Llibre. MEC, VARSOVIA, Polonia. I Like Hamsters. KITA-KV OSAKA. Japó. II suono delle idee per Daolio. Galleria la Torre, Palazzo Troilo. SPILIMBERGO. Itälia. Hauts de Belleville. Collectif AMER. PARÍS. Franga. Fira Internacional del Llibre. MEC, Franga. Fira Internacional del Llibre. MEC, HARARE, Zimbawe. Feria Internacional del Llibro. MEC. MONTEVIDEO. Uruguai. XVII Feria Internacional del Libro, MEC. MEXICO DF. México. 2a Feria Internacional del Libro, MEC, LA PAZ, Bolivia. Espace Commines, Salón Internacional du Collage. PARIS. Franga. Les Parvis Poétiques, Halle Saint Pierre, Mairies de París-Montmartre, PARÍS, Franga. I Mostra d Autors de l Alcoiä-Comtat, Circol Industrial- Saló LLARC, ALCOI. Project Free Love-Z. Krsteuski. PRILEP, República de Macedonia. My Colour project, URBAS, Iugoslävia. The State Gallery Minor of Netland, BANSKA BYSTRICA, Esloväquia. Artistes en El Romeral, ONG Metges sense Fronteres, CP El Romeral. ALCOI. I Encuentro Internacional de Poesía Visual experimental, Centro Cultural Casa del Teatro, SANTO DOMINGO, República Dominicana. Si. Kilda Library, Internacional Visual Poetery Exhibition 1997,PORT PHILIP, Austrälia. I Bienale Inter Internacional des Livres-Objects, Musée Janos Xantus, GYOR, Hongria. Future Suitcases, International Mail Art Expo.. Museum der Arbeit, HAMBURG, Alemanya. La Fleur-Flower, Florie La Poisse, ST. POS, Franga. Musée d Art Moderne, Biennale Inter.DesLivres-Objets. HAJDÚSZOBOSZLO, Hongria. International Visual Poetry Exhibition, OCEAN GROVE VICTORIA, Austrälia. Questione di Etichette, Gallerie il Gabbiano, LA SPEZIA, Itälia. Quicksilver-International Mail Art and Fax, Middelsex University, LONDON, R. Unit. Infinitely Blue, Infiniment Bleu, AV RANCHES, Franga. Reeper Bahn 1997, Mail Art Show. HAMBURG, Alemanya.- Recycleas a Form of Art, Northern Virginia Comunity College, ANNADALE(Virginia), Estats Units. Mostré a sua Visäo do Mondo, BERTIOGA SAO PAULO, Brasil. Happy Birthday Marcel du Champ, Bo'fte-Box, Artpool, BUDAPEST, Hongria. 9 Th Miniexpresión, Encounter Univesitat de Dexa Gallery, PANAMA, República de Panamá. A Miguel Hernández 50 x 50. I certamen Internacional de Guitarra, AALST, Bélgica. A Miguel Hernández 50 x 50 Itinerant. Bélgica, Holanda, Luxemburg. I Setmana Educar para la Solidaridad, CP Rafael Altamira, Cuba-Alacanl, ORIOLA. Brain Cell 386 i 390-Ryosuke Cohen, OSAKA, Japó. Centre de Cultura, 31 Artistes i Escriptors, A Carles Llorca deis seus amics, ELS POBLETS. A Caries Llorca, deis seus amics, Casal Jaume I, ALACANT. A Caries Llorca, deis seus amics, Casa Municipal de Cultura, DÉNIA. II suo delle idee, Hotel Al Posta, 50 Mail Art Internazionale, CASARSA, Itälia. Arte y Sida, Poesía Visual. VITORIA-GASTERIZ. Fayd Herhe Anders Bekeken, Stedelijk Museum Hof Van Buslevden, MICHELEN, Bélgica. Symbols of 21 St. Century. Museum für post und Kommunikation. BERLÍN, Alemanya. II Bienal Internacional de Arle do Colégio Universitas. SAN TOS-SAO PAULO, Brasil. Frank Zappa in Loving Memory The Republic of Pinkingshear National Gallery of Art, MINNEAPOLIS, Estats Units. Jornades d Art Postal, CAJB-Transformadors, BARCELONA. El Cuerpo Humano, Encuentro de Arte Fax, Centro de Arte Moderno, QUILMES-BUENOS AIRES, Argentina. Encuentro Internacional de Grabado, Centro de Arte Moderno. QUILMES, Argentina. Piazza della República Dedícalo ad Augusto, MISANO ADRIATICO, Itälia. Horizonte-Präsentierl, Einlandungzur Open Air Austeilung, Tennis club Dorheim, Atelier Galerie H. Alves, FRIEDBERG. DORHEIM, FRANKFURT, Alemanya. ч Salón International du Collage, Art Colle, PARÍS, Franga. Museo Kein Demy- Guglielmo Achille Cavellini, BRESCIA, Itälia. Untitled Erection, College of Fine Arts in Sidney, SYDNEY, Austrälia. International Visual Poetry

59 Exhibition St. Kilda Writer s Festival, VICTORIA, Australia. International Mail Art Fiori, Fiori, Ancora Fiori, Galería La Torre,SPILIMBERGO, Itälia. Guteinberg Mail Art, ECHTERNACH, Luxembourg. Pop i Nova Figuraciö en la Col-lecció de l IVAM, Casa de Cultura d Altea, ALTEA. Mas Pagés-Fundació Niebla, CASAVELLS GIRONA. Sant Josep 10, Col-lecció d Obres d Art de Joan Fuster, SUECA. Psicoanälisi avui, Exposició Freud, Fundació J. Niebla, CASAVELLS, GIRONA. El Che vive,homenaje a los ЗО años de su muerte, La Casa en el aire, SANTIAGO, Xile. Eveiybody are refuges, Casal del Barrí del Congres, BARCELONA. Op-Art Mail Art, PETROZAVODSK, KARELIA, Russia. Espai Ausiäs March, Centre Cultural, ALCOI. Museo San Juan de Dios, Homenaje a Miguel Hernández, ORIOLA. El pop Art en la Col-lecció de L IVAM, MÉXIC. 9 Gravadors interpreten Ausiäs March, Centre Expo. Sant Miquel, CASTELLÓ. Ausiäs March - Casal Jaume I, ALACANT. New Art Barcelona 97, Hotel Majestic, Galería Alba Cabrera, BARCELONA. Bancarte, Art i joies, Subhasta Extraordinária, VALÉNCIA. La casina della Mail-Art, Mostra permanente Arte póstale e Poético, CASTIGLIONCELLO, Itälia. Mostra collettiva in memoriam del Che, Camera del Lavoro/24 artistes, BRÉSCIA, Itälia. Collection. Karelian Rep. Art Museum, PETROZAWODSK, Rep. Karelia, Rússia. Sveucilisna Knjiznica-Pula, Col. Expo. University Library, PULA, Croäcia. Hotel Intercontinental for the Public Library, ZAGREB, Croäcia. National Capitol Station, Project Millenium, WASHINGTON, Estats Units. Gradska Knjiznica Zadar, Col. Expo. Public Library of Zadar, ZADAR, Croäcia Totem Project, M. Dammann, BARAGA, Estats Units. Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, Stop, Libertad, Diversidad, Pluralismo, SANTIAGO, Xile. Thread Networking 97 Mari, TOYONAKA. Japó. Amor planetari. Mostra Art postal. BARCELONA Desks for an open Administration Centrum Beldenke Kunst, GRONINGEN, Holanda. 1hema: Family Popomailart, ROMSEE, Bélgica. Biblioteca Comunale, Geografie senza frontiere, GORGONZOLA, Itälia. 29 Feria Internacional del libro, EL CAIRO, Egipte. Generación 98, VITORIA-GASTERIZ. 9 Gravadors interpreten Ausiäs March, Bancaixa, SOGORB. II volto. la maschera, alione, Teatro Comune Baires Agora, MILANO, Itälia. 8a Fira Internacional del Ilibre, ABU DHABI, Emirats Arabs Units. Growing old an international correspondence, FRANFURTand MAIN, Alemanya Stamp Art Project, Association Network Slovakia, BANSKA-BYSTRICA, Esloväquia. Maison des metiers d art, Eh! Dis Boby, PEZENAS, Franga. Human Thinking, Project of incidence art, S. FELIPE, Panamá. Mail inth Post98. BRIERFIELD NELSON/LANCS, R. Unit. Communication free, libera comunicazione, TORREGLIA, Itälia. Fira Internacional del Llibrei de la Premsa, GINEBRA, Suissa. Fira Internacional del Llibre i de la Premsa, PRAGA, rep. Тхеса. 43 Fira Internacional del llibre, VARSOVIA, Polonia. Libri d artista e poesía visiva, Sala Exfienile, CASTEL S. PIETRO TERME, Itälia. Fira internacional del Llibre de Zimbawe, HARARE, Zimbawe. III Feria internacional del Libro, LA PAZ. Bolivia Ambiorix Project Tongeren, Cultural Centre de Velinx, TONGEREN, Bélgica. Art-Theme 98. Canvi social, BARCELONA. - Open World vison new era, Gallery Nubs, BEOGRAD, Iugoslävia. Via the rest of the world. Lambert walk, LONDON, R. Unit. Weimar cultural city of Europe 1999, Jenaer Kunstverein, JENA, Alemanya. Schooldays Wäldo'rfschool, HERBON. Luxembourg. Lettera in strada, II ortico di piazza Brin, LA SPEZIA, Itälia. Art Gallery of Southwestern Manitoba, you and me Mail Art Project Renegade Library, BRANDON, MANITOBA, Canadá. Remembering Assisi, Progetto Internazionale, FORLÍ, Itälia. 7 1*ira Internacional Llibre, PEKIN, Xina. 9a Fira Internacional del Llibre, MANILA, Filipines. Project Mail Art IDEM, Revista Literäria, VALENCIA. II Feria Internacional del Libro en Centroamérica, SAN SALVADOR. El Salvador. A Carles Llorca deis seus amics, Centre cultural CAM, BENIDORM. Collettiva Internacional di Gráfica, Galería Viscontea, MAZZO DI RHO MILANO, Itälia. Festival de Polipoesia global Fractarte 98, Universidad Nacional Autónoma de Mexico, MÉXICO D.F.. Méxic. Las aguas de la puente, proyecto bipolar Sala Antigafo, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 9 Encuentro de Mini Expresión, Galería Dexa, Universidad de Panamá, PANAMA, Rep. De Panamá. Christies, Casa Llotja de mar, Fundació Catalana de Gastroenterología. BARCELONA. Art a l hotel, Galería Alba Cabrera Hotel inglés, VALÉNCIA. 9 Gravadors interpreten Ausiäs March, Fundació Bancaixa, VALÉNCIA. Feria Internacional del Libro, MONTEVIDEO, Uruguai. 21 Feria Internacional del Libro, MÉXICO D.F., Méxic. Art i Foe, Expo. Col-lectiva, Fundació Bancaixa, C.C. Rambla, ALACANT. Pintura i Natura, Fundació Lecasse, ALCOI. Sele Portrait Where i Live Maison pour tous clairs soleils, BESANQON, Franga. Fira Internacional del Llibre, BRATISLAVA, Esloväquia. Homenaje a F. Garcia Lorca, Contemporánea, Centro de Arte, GRANADA. Proyecto de Arte Correo Chiapas, revolución social III Milenio, MONTEVIDEO, Uruguai. Noms propis, BARCELONA. Salón Internacional del Libro y Edición, CASABLANCA, Marroc. Exhibición internacional estampillas de artistas Vórtice, BUENOS AIRES, Argentina. 38 Years in Tibet, Sculptur Garden, EL TERWISPEL, Holanda. Handy Postcard Wasta Paper, LONDON, R. Unit. Fira International of book, MIAMI, Estats Units. Sahara saharaui, L HOSPITALET. Contra la pena de muerte, II Mostra Internacional Mail Art show, ALCALA DE HENARES. Language in art betwen word and image, Kaiman,GENOVA, Itälia. Slavery: abolished or not abolished, The tampon, REUNION ISLAND. El Pop Art en la colección del IVAM. Feria Arte BA-98, Centro Municipal de Exposiciones S. Martin, BUENOS AIRES, Argentina. Tereza Mayova Foundation Kovo Building, PRAGA, Rep. Txeca. ZavicajniMu zej Mimice National Museum Mimice, St. Roko s Church, MIMICE, Croacia. Correspondence Moje Bianchi School, MONZA, Itälia. Plastica Contemporänia, Sala Carrer Major, ALACANT. Expo. Col-lectiva-Alba Cabrera Centre d Art, VALÉNCIA. 9 Artistes Interpreten Ausiäs March, Museu de l Almodi, Col. Fundació Bancaixa, ХАТІ VA. Expo. Col-lectiva d Ajuda al Poblé Saharaui, Circol Industrial, ALCOI. 9 Gravadors Interpreten a Ausiäs March, Museu d Art Contemporani, ELX. Espíritu Sin Fronteras, Barrio Pueblo Nuevo, QUISQUEYA, Rep. Dominicana. The Cosmic Cross-Action, FRANKFURT M., Alemanya. Brasil 500 anos! Casa de Cultura Universidade Estäcio de sá Reitoiia-Rio Comprido, RIO DE JANEIRO. Brasil. Katarsis Mail-Art, Universidad de Panama, PANAMA, Rep. De Panama. Usina Permanente de Caos Creativo, BUENOS AIRES, Argentina. Los Cinco Sentidos del Agua, Trabada Creadors, CALDES D ESTRAC, Barce lona. Plumes-Éscriture 98, Salón a Paris Escriture, PARIS, Franga. Art & Visual Poetry-Human Rights. Museum Of International Contemporary, FLORIANÓPOLIS, Brasil. II Libra Degli Animali- International M-A Project, MILANO, Itälia. Future World, La Testata, AREZZO, Itälia. Experimenta, MADRID.. Human Rights Party, Euskal Etxea Cultur Center, Casal Barrí del Congrés, BARCELONA. 9 Gravadors Interpreten Ausiäs March, Centre Cultural Bancaixa, ALACANT. Pop Art En Las Colecciones del IVAM, Arte BA 98, BUENOS AIRES, Argentina. Homenatje a Miguel Hernandez, Museu S. Juan de Dios, ORIOLA. Estampa 98, Casa de Campo, MADRID. Eclecticismo Pintores que Miran a los Poetas, Galería Efe Serrano, CIEZA. Art pels diets Humans, Sala Unesco, ALCOI. Bancarte. Subasta d Art, VALENCIA.

60 Y OLERS FAS UNIR, 1999 (DIBUIX 80x65).

61 C O L L E C C I O N S I N T E R N A C I O N A L S A. Gómez Gil, NEW BRITAIN, Estats Units (EUA) Clemente Padin, MONTEVIDEO, Urugüai A. Soarani, BRÉSCIA, Itälia Collection MMS Tiptoe, LONDON, R. Unit A.A. Biote, HABANA, Cuba Collezione Universita d Urbino, URBINO, Itälia A. G.L. Tuns, ROTHERDAM, Holanda Comic International, BUENOS AIRES, Argentina Aaron, DERBYSHIRE, R. Unit Comune di Parigi, MILANO, Itälia Abel Magalhaes G. Pereira, HAASRODE, Bélgica Congrés Zentrum, HAMBURG, Alemanya Abelardo Colomé, HABANA, Cuba Consejo Nacional de Cultura, CARACAS, Veneguela Abelardo Mena, HABANA, Cuba Contemporary Art Contad, PETROZAVOSDK-KARELIA. Academia Internacional d Autors, ANDORRA Russia Adam Styka, WARSAWA, Polénia Cultur Centrum Heusden Zolder, HASSELT, Bélgica Ade L. Vice, LONDON, R. Unit Charles de Chambrun, SAINT-GILLES, Franga Aime Proost, ANTWERPEN, Bélgica Charles Narioch, JOINVILLE, Brasil Alain Dumont, MORAGNE, Franga D. Henderson, GLASGOW, Escécia Alberto Carbone, PARÍS, Franga Daniele Massini, FORLÍ, Itälia Alexander Zhurba, KHERSON, Ucra'ina David Heilbrunn, ONTARIO, Canadä Alfredo Guevara, HABANA, Cuba David Sampson, LONDON, R. Unit Amici del Pomero, RHO-MILANO, Itälia Davide Rinaldi, BRÉSCIA, Itälia Andrea Ovcinnicoff, GÉNOVA, Itälia Dendarieta, LIEGE, Bélgica Andree Alteens, BRUSSEL-LES, Bélgica Denie Fercly, LIERDE, Bélgica Andrey Docker, CHADDERTON-OLDHAM, R. Unit Desa Gallery, KRAKOW, Polénia Angel Garma, BUENOS AIRES, Argentina Different Opinion, NÁPOLS, Itälia Angie Torres O zak, ENSENADA, Méxic Dolores Torres, CARACAS, Veneguela Anna Pia C.Temperini, PÉRGOLA, Itälia Doris Steffen, KAISERSESCH. Alemanya Anna Resuik, PARIS, Franga Doris Steffen, LANGHECK, Alemanya Annette Longreen, BIRBEROD, Dinamarca Dorothy Unwin, LONDON, R. Unit Annikki Vanh Konen, HELSINKI, Finlandia Dr. Appy, STUTTGART, Alemanya Antonello Negri, MILANO, Itälia Dr. Eheimld, HAMBURG, Alemanya Aquilino Mario, FOGGIA, Itälia Dr. Fisch, BUENOS AIRES, Argentina Ai-che Contemporain-Ministére de Culture, ATENES, Grécia Dr. Jacques Aldehert. NIMES, Franga Artistamps Seattle Center, SEATTLE, Estats Units (EUA) Dr. Johannes Teisser, ARNSBERG, Alemanya Art-Start, MIDDELBURG. Holanda Dr. Ohlmeier, STANFENBERG, Alemanya Arturo G. Fallico, SARATOGA, Estats Units (EUA) Duncan, LIVERPOOL R. Unit Asociación ACSUR, MANAGUA, Nicaragua E. Lombardo, BRUSSEL-LES. Bélgica Ass. Artist Bresciani, BRESCIA, Itälia E.Griffiths, GRASSCROFT, R. Unit Ass-Artistas Plásticos, JUNDIAI, Brasil Ecde Hyacinthe-Delorme, MONTREAL, Canadä Assoziacione di Solanetá, PERGOLA, Itälia Eddhillier Chaos Inc., BEESTON-NOTTM, R. Unit Assunta Pittalunga, OUARTU, Itälia Eduard Todaj LONDON. R. Unit Aurelia Gallettu BRESCIA, Itälia Encuentro de Culturas, SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana ^ va. Celery. LEBANON, Estats Units (EUA) Erich Wäschle, LAMPERTHEIM, Alemanya Ayah Okwabt ACCRA NORTH Ghana Erik Strandholm, VANTAA, Finlandia B. H. Corner Gallery LONDON, R. Unit Erio BonatlU FORLÍ, Itälia n ш u ehl l LOn m Rt' ид"г B. Wichrowski, OVERATH, Alemanya Esa Roos' HELSINKI, Finlandia Esther Aznar CARACAS Venecuela Banana Rodeo Galleiy YOUNGSTOWN, Estats Units (EUA) E ia Gor tchakowai OLDENBURG, Alemanya Barbara Warzenska SZCZEC N, Pol6.ua Ewa Choung-Fux, VIENA, Austria Baudhuzn Simon, ΗΛΒΑΥ, Bélgica Evva i Jolanta Studzinska, WROCTAW, Polänia Beech,t, KIEV, Ucrama E Albiol, MARSEILLE, Franga Beatriz Castedo, MEXICO DF, Mexic p_ Fellini Omaggio, BOLOGNA, Itälia Bellini Érancesea, FANO, Itälia Fabrik K-I4, OBERHAUSEN. Alemanya Bernhard Munk, frelburg. Alemanya c. v c-vn-t-iro пігл/г»м d π Dl 1. I n c її г т г г м с т і л і л г,.і factor X, EXETER -DEVON, R. Unit Biblioteca di Carienedolo, CARl'ENEDOLO. Itälia г - >ІСп л t n. i r,, i'nnc-4 1 «o y rem ando Aguiar, LlbBUA. Portugal Birgita Von Euler, UPPSALA, buécia n и л d a мл n i d і μ лr - v «c ^ remando González, HABANA, Cuba d o Larson, INALKA, buécia Γι i o. п п ^ л п Γ.4. Bob Van Haute-Proost, ZWYNDRECHT- ANTWERPEN, ВМг ся Flonano de Santi, BRESCIA, I älia r ondazione Labranca, PA11GL1A1E, Itälia n ' «, рпс'г мін і q ігсічіо τι ί Bones Art, PObI MILLS, Estats Units < (EUA) ιίτττ дч ^ran ^ v Cycon,. P STU'ITGART,... D. г Alemanya т т г Ь м л г и τ ι Bottega delle Stampe, BRESCIA, Itälia Frances Van Maele-Editmns Phi ECHTERNACH, Luxemburg τωωοΐ гл Brian Leeslye, ТАІМППМ LONDON, R R. IT Unit Frank Orford, LONDON, R. Unit id it c it t ir e dni Brita Kinlstrom, LULEA, Suecia Fransquin el Chaiban BRUSEL-LES. Bélgica Bruce R. Taylor. FOLKESTONE, R. Unit Еге<* Sack ann B L. Alemanya Bruno Rinaldi, BRESCIA, Itälia Fnednch Wnmes BERL1[N, Alemanya Buchlabor im Gartenhaus, DRESDEN, Alemanya C. Marber FORLÍ Itälia '.? "aldl T0RIi; :,., G. J. leunissen, MONI REAL, Canadä C Ortolä,' NEW BRITAIN, Estats Units (EUA) G.P.Turner, DOVER-KENT, R. Unit C.P.J.M. Melkelbach, AMSTERDAM, Holanda Gabnelle Castelli.BERGAMO, Itälia Carlo Paini, BRESCIA, Itälia Gale K,elat SZCZECIN, Polénia Carolo Van der Heyden, LEIDEN, Holanda Galena Szlukl Wspótczesnej, LUBLIN, Polénia Casa Nostra de Suissa, WINTERTHUR, Suíssa Galene Μηο1Γ MONTPELLIER, Franga Cassandra Araedo, ANCONA, Itälia Galerie Multiples, MARSEILLE, Franga Centro Cultúrale per l Informazione Visiva, ROMA, Itälia Galerie St. Georg, HAMBURG, Alemanya Centro Intern, di Brera, MILANO, Itälia Galerile de Arla, SUCEAVA, Romania Circolo Cultúrale di Bréscia, BRESCIA, Itälia Gallería d'arte Moderna - II Ponte, VALDARNO, Itälia Ciska Gerard Zwaan, AMSTERDAN, Holanda Gallería de la Francesca, FORLI, Itälia Claudia Romeu, CANNES. Franga Galleria Kursaal, IESOLO LIDO, Itälia Claudio Zilioli. BRÉSCIA. Itälia Galleria l Agrifoglio, MILANO, Itälia

62 Galleria lo Spazio, BRÉSCIA, Itälia Ketil Breuna Lund, bedrwstad, Noruega Galleria Vittoria, ROMA, Itälia Klaus Brenkle, KÖLN, Alemanya Georges Vanandenaerde, ARDOOIE, Bélgica Klaus Wilde, STUTTGART, Alemanya Gian Piero Valentini, CALCINATO, Itälia KLS Belgium, BRUSSEL LES, Bélgica Ginfhendem Belin, HAMBURG, Alemanya Kreisvolkshochschule, WOLFENBÜTTEL, Alemanya Gino Zangueri, CESENA, Itälia Kulturverein der Katalinish, HANNOVER, Alemanya Giorgio Gradara. ANCONA, Itälia Kunshaus Fischinger, STUTTGART, Alemanya Giovanni Strada. RAVENNA. Itälia Kunstverein Kult-uhr. STOCHKHAUSEN, Alemanya González Enloe. MEXICO DF, Méxic Kyran, SURREY, R. Unit Goodman Gallery, ILLINOIS, Estats Units (EUA) Larry Angelo, NEW YORK, Estats Units (EUA) Grau-Garriga, ANVERS, Franga Laura Vitulano, MONTERO! ONDO. Itälia Grzegorz Mazurek, LUBLIN, Polönia Laura Vitulano, ROMA, Itälia Guillermo Deisler, HALLE-SALLE, Alemanya Lebedyanzev Sergei, BASHKIRIA, Russia H. Braumüller. HAMBURG. Alemanya ' Leena Lloti, HELSINKI. Finlandia H. Karnac, LONDON, R. Unit Leon Tihange, COMBLAIN-LA-TOUR, Bélgica Handwork Belarus. MINSK, Bielorússia Les Vrais Folies Bergéres, CAMARES, Franga Hans Blaumüller, ÑUÑOA/SANTIAGO, Xile Librería Feltrinelli, PARMA, Itälia Henri Verburgh. UTRECHT. Holanda Librería Internazionali Einaudi. MILANO, Itälia Henry M. Goodman, NILES-ILLINOIS, Estats Units (EUA) Life on Earth Project, SANTIAGO DE CHILE, Chile Herman Bödeker. HAMBURG, Alemanya Lilian Gethic, MANCHESTER, R. Unit Herve Pouzet des Isles. MARSEILLE. Franga Luciano Olivato, VERONA, Itälia Herzog August Bibliothek, WOLFENBÜTTEL, Alemanya Luis Pellisari. RIMINI. Itälia Horacio Etchengoyen, BUENOS AIRES, Argentina M. Avlanier, MONTGERON, Franga Hotel Carrefour d l Europe, BRUSSEL-LES, Bélgica M. Figuerola, MANAGUA, Nicaragua Hotel Central, DOVER. R. Unit M. Hoepffuer, BERLIN, Alemanya Hotel de Ville, SAINT-GILLES, Franga M. Rouvier, MARSEILLE, Franga Hungarian Consulate of Neoism. DEBRECEN. Hongria M.E. Ardjomandi, GOTFINGEN. Alemanya Igor Gerela, JERNOPIL, Ucraina M.Thorner, DOVER-KENT. R. Unit Igor Podolchak, LVIV. Ucraina Made ßalbaj. TALLINN, Estonia Images About Younth s World La Téstala. AREZZO. Itälia Maestri Remo. CALCINATO. Itälia Inna Kapp. FRANKFURT. Alemanya Malok Quassa Nova. WAUKAU. Estats Units (EUA) International Manegement Group. LONDON, R. Unit Mandrägora, CASCAIS. Portugal International Psychoanalytical Association. LONDON. R. Unit Manfred Winards. HAMBURG, Alemanya Ira Brenner, PHILADELPHIA, Estats Units (EUA) Manolita d Abiol. LA CIOTAT. Franga Irene Fix, BAGNEUX, Franga Marcin Gajownik. NOWY TARG. Polönia Ivor Panchyskyn. IVANO-FRANKISVSK, Ucraina Mare Renbins, NEW YORK, Estats Units (EUA) J. Groen-Prakken, AMSSTELVEEN. Holanda Marek Giannajo Poulo. CORFU, Grécia J. Levinkind. DUBLIN, Irlanda Marg Gallerv. NOWY TARG. Polönia J. M. Pardo. HABANA. Cuba Margarita Ruiz, HABANA. Cuba J. Wallingna. EELDE. Holanda Maria Carolina Pérez, SAN HAGO. Xile Jaana K, ESPOO/SUOMI, Finlandia Maria Yufa Art Contad Ten Plus. PETROZAVODSK-KARE- Jacques Galand, LOT LE RACANEL, Franga LIA, Russia Jaime Ardmore. PHILADELPHIA. Estats Units (EUA) Marian Sneider. MIAMI-FLORIDA-, Estáis Units (EUA) Jaquelin Pereg, OUTREMONT, Canadá Mario Aronne, CALCINATO. Itälia Jean Baxton, LONDON, R. Unit Marisol Marlell, HABANA, Cuba Jean Boissieu. MARSEILLE. Franga Marlyse Schmid, NIJMEJEN. Holanda Jean Paul Blot, PARÍS, Franga Martha Maldonado, BOGOTA, Colombia Jens Hagen, KÖLN, Alemanya Match Book, IOWA CITY, Estats Units (EUA) Jens Hundrieser, CLADHECH, Alemanya Matilde Romagosa, WOLFENBÜTTEL. Alemanya Jeremy Palmer Tomkinson, LONDON. R. Unit Matteo Cagnola, BUSTO ARSIZIO. Itälia Jiri Veselka, BUDÜJOVICE, República Txeca Me Neese State University, LAKE CHARLES, LOUSIANA, Joachim Hauff, BERLIN, Alemanya Estats Units (EUA) Joachim Opitz, BERLIN, Alemanya Michel Julliard, GISSAC, Franga Jocelyn S. Malkin, MARYLAND, Estats Units (EUA) Miejski Osrodek Kullury, CHELM, Polonia Jochen Lorenz, HAGEN. Alemanya Miguel Herberg, ROMA, Itälia Joel Zac, STUTTGART, Alemanya Mike Dyar, SAN FRANCISCO, Estats Units (EUA) John M. Bennett. COLUMBUS, Estats Units (EUA) Modern Art Gallery, ANTWERBEN, Bélgica Jon de la Riba, HABANA, Cuba ' Moldavian Cultural, KISHINEV, Moldavia Jose Blades. FREDERICTON, Canadä Mona Brenna, DOVER-KENT, R. Unit Joseiikowa Damta, KRAKOW. Polönia Moortemans. BRUSSEL-LES, Bélgica Joseph Kadar, PARÍS, Franga Museum Oldham, LANCASHIRE. R. Unit Jules Davis, SAN LUIS OBISPO. Estats Units (EUA) Nail Vagapov, BASHKIRIA, Russia Juli Labernia, MONTPELLIER, Franga Natalio Kuik. BUENOS AIRES. Argentina Julian Pacheco, CALCINATO, Itälia New Hampshire Art Association, BOSCAWEN, Estats Units K. H. Mathes, HINDENBURG. Alemanya. (EUA) Kaf Future Beauty, GÖTEBORG, Suécia Nick Jonhson. EUGENE, Estats Units (EUA) Kar Skogen, KOÑGSBERG. Noruega Nicola Coward, CANTERBURY. R. Unit Karen Brecht, HEILDELBERG, Alemanya Norbert Garcia. SIS'I'ERON, Franga Karl Frech, SINSHEIM, Alemanya * Norman Shapiro, BRIGHTWATERS, Estats Units (EUA) Kathleen McNernev, MOUNT MORRIS, Estats Units (EUA) North American Cultural Society. NEW YORK, Estats Units Keiichi Nakamura, TOKIO. Japó (EUA) Keith Bales/L. Ryan, MANCHESTER. R. Unit Oleksander Butsenko. KIEV. Ucraina Ken Keoobe /City University, KOWLOON TONG. Hong Kong Olli Seppala, HELSINKI, Finlandia Kent Parks and Rec., KENT, Estats Units (EUA) Open Wound - Ferida Oberta, SARAJEVO, Bosnia-Herzego- Kentucky Art and Craft Foundation, LOUISVILLE, Estats vina Units (EUA) Our Blue Beautiful Earth, CASTEL S. GIORGIO

63 MAS SOPALMO. (SALERNO), Italia Sandra Mason Smith, GREENFIELD. R. Unit Painted Envelopes Summer, TASSIGNY. Franga Sari Oltra-Biri. LONDON. R. Unit Palacio Epasa, CHÖNE-BOUGERIES-GENEVE, Suissa Schollaert. WOLÜWE. Bélgica Palazzo del Parco, BORDIGHERA, Itälia Sharkey Jean. DOVER-KENT. R. Unit Parker Owens. CHICAGO- ILLINOIS, Estáis Units (EUA) Shepherd House, CHADDERTON. R. Unit Pascal Lenor. GRANDFRESNOY. Franga Shigerv Tamaru, FUSHIMI - KYOTO. Japó Pal Collins. TEDDINGTON. R. Unit Shozo Shimamooto. HIROSHIMA. Japó Paterloo Gallery. MANCHESTER. R. Unit Silvana Sabhetce. PÉRGOLA. Italia Paul Polzin. ESSEN. Alemanva Simone Fagioli, PISTOIA. Italia Pedro Luces, LISBOA, Portugal Sonja Frediksson. SPANJA, Suecia Pedro Orlando, HABANA, Cuba Spanish-American Cultural. NEW BRITAIN,Estats Units Peter Burke. LONDON. R. Unit (EUA) Peter C. Cardwell, WELLING-KENT. R. Unit Stanislaw Baldiga. LUBLIN. Polonia Peter Cranzler, HEILDELBERG. Alemanva Stazione di Ricerca Artística Europio, MILANO. Italia Peter Ford, BRISTOL. R. Unit Stefan J. Holller. OVERATH. Alemanva Peter Schuster. YTENA, Austria Stina Berger. HELSINKI, Finlandia Philip Me Intvre. ARLINGTON. Estate Units (EUA) Studio Yaum. BRÉSCIA. Italia Philip Thomas. GRASSCROFT, R. Unit Suietlana Mimica. SPLIT. Croatia Piero Airaghi. RHO-MII.ANO. Italia e [ < ΛI I Suécia Pischel Fav.. BOCHUM. Alemanva Svilovvd *Centre Cultural. KIEV. Ueraina Poone Dick. DOVER-KtNI. R. Lml, Tahnei Berthelaen, TUGUN, Australia (PEUA^P" " Ua lsm BUCk" hea T ma<0 beattle- Estals LnlU Tensetendoned Networker. PRESTON PARK. Estáis Units Р ть Г р к п Т о Г Й я и Т с й IUS SläVia The ^Unknown Project. MANILA, Filipinas Public Library." FINALELIGÜRE. Italia }hora!ls MN'eh,s iysfn ^ lemim>'0 R. Boni, SUZZARA, Italia» T? M c i^ U u ANCONA Ilkba R. Edmondo, FORLl. llitlia Ubnrh Sporel, MUNSTER, Alemanva u m i wr і прь'мпс \[ Э17с і.,.,.,,:,., Regina N. de ^bnograd, BLENOS AIRES, Algentina Universitas Col-legi. SANTOS- SAO PAULO, Brasil Univesa All, ONTARIO. Canadä tiene Ilennv. tjlia.nulala. chussa о i и \l Reynold Round, VILLENELVE ST. GEORGES, Franca HAMBURG Alemanva Reynolds Recycling Center, CISTERNA, Itälia B.lclencla. Künstler der. BERLDi Akmanya Richard. LONDON, R. Unit Vel "1 Palapliysical Association. BRAITLEBORD LT. Riverside Station, ZRUC, República Txeca ^ ta ts Units (EUA) Roberto Bogarelli. CASSTIGLIONE. Italia Vlclor Lordun, KIEV, Ucrama Roberto Carghini. PERGOLA. Italia Vlct0' M;l,vnink ODESSA. Ucrama Rod Summers. MAASTRICHT. Holanda v*sual Art Center. NA PO LS. Italia Rosen Renee. SEI!OTEN, Bélgica Volodymyr Tsmpko, ODESSA. Ucrama Rossana Cerrett, BRÉSCIA. Italia Wages of Fear, CAMBRIDGE, Estals Units (EUA) Rubber Stamp Exchange. LONDON, R. Unit Wang Art Gallery. EYERE. Bélgica Rubber Stamps. ROSWELL, Estats Units (EUA) Werkgroes Rallla, PIETERBUREN, Holanda Rubber Tricks Inc.. SAN DIEGO (CA). Estats Units (EUA) Wheeler Gallery (University of Massachussels). A Ml ERST. Rubén Jimenez. CUERNAVACAS. Mexie Estals Units(EUA) Rusell Sage College Gallery/Schacht Fine Arts. TROY- NEW Who s on Third, DENALI PARK (ALASKA). Estats Units YORK. Estats Units (EUA) (EUA) Ruth Miller, LONDON. R. Unit Willem Weerdeslegin. DORDRECHT, Holanda Ruud Janssen. DAR-ES-SALAAM. Tanzania William Stephen Berry. OXFORD. R. Unit Rvosuke Cohen. OSAKA. Japó Willie Marlowe. ALBANY-NEW YORK. Estats Units (EUA) Sakari Niemel. TURKU. Finlandia Wolf D.Grahlmann, HAMBURG, Alemanva Sala Comunale. ANG1ARI. Italia Wbodsmck Gallerv. LONDON. R. Unit Sala Olslein Sinav. BUENOS AIRES. Argentina Xavier Menard. CHATEAUBRIAND Franga Sala Partecipanza-Pinacoteca Cívica, PIEVE DI CENTRO. Yaroslav Doukan, IVANO-FRANKISVSK. Ucrama Italia Yevguen Korpaohnv. KIEY. Ucrai'na Sallone della Cooperativa, PEDEMONTE, Italia Z. Franco S. Tomaso. MILANO. Italia Samantha Andrews, GOONELLABAH. Australia Zetetics. DALLAS. Estats Units (EUA)

64 M U S E U S Museu d Art Modern de Barcelona, BARCELONA Museo de Arte Contemporáneo de Bilbao. BILBAO Museu Municipal de Matará, MATARÓ Museum Oldham, LANCSHIRE, Regne Unit Nort Chadderton Modern School, LANCS, Reí pie Unit Museu d Art Contemporani de Vilafamés, VILAFAMES Palau de la Diputació d Alacant, ALACANT Collection NMS Tiptoe, LONDRES, Angla terra Cívico Museo di Milano. Comune di Pangi, MILA. Itália Museu de Pintura Azorín, MONOVER Museo de Arte Contemporáneo de León, LLEO Comune di Pesara, PESARO, Ilália Musei d Arle Moderna di Sassoferrato, SASSOFERRATO, Itália Museo de Arte (Palacio Provincial), MÁLAGA Museu d Arl Contemporani d Eivissa, EIVISSA Casa Municipal de Cultura i Aiuntament d Alcoi, ALCOI Museo de Arte Moderno del Altoaragón, OSCA Musée d Arl a Lodz, LODZ, Polönia Museo Nacional de Arte Moderno, HABANA, Cuba Museo de Arle Contemporáneo de Sevilla. SEVILLA Musee d Arl Slovenj Gradee, SLOVENIE, Eslovénja Muzeum Narodowe w Kraków, CRACOVIA, Polönia Museo de Arte Contemporáneo de Lanzarote. LANZARO'l'E National Museum in Bytom, BYTOM, Polönia Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende. SANTIAGO DE CHILE, Xile Museo Internacional Escarré, CUXA, Catalunya Nord Museu del Monestir de Vilabertran, VILABERTRAN Museu d Art Contemporani d Elx, ELX Museu d Art Contemporani dels Pai sos Catalans. В AN YOLES Museu de Tenerife Fons d Art, TENERIFE Real Academia de BBAA de San Fernando. Calcografía Nacional. MADRID Collezione Universitä d Urbino, URBINO. Italia Museo Etnográfico Tiranese, TIRANO, Itália Palazzo delle Manifestazioni, SALSSOMAGIORE. Ilália Palau de l Ajuntament d Alacant, ALACANT Museu Pierrot-Moore, Fons Gráfic, CADAQUES Kupferstichkabinette der Staatlichen Museum, BERLIN. Alemanva Museen Kunstsammlungen Dresdens. DRESDENS. Alemanva Museo de Sargadelos, LUGO Sigmund Freud Museum, VIENA, Austria _, Museo de Dibujo Castillo de Larrés, SABIÑÁNIGO Verband Bildender Künstler der, BERLIN. Alemanva Museu de Belles Arts Sant Pius V. Valencia Musée Ariana d Arl el d Histoire, GINEBRA, Suissa Museum der Bildender Künste zu Leipzig, LEIPZIG, Alemanva Herzog August Bibliothek, WOLFENBUTTEL, Alemanva Museu de PObra Gráfica del Reial Monestir, EL PU IG Museu de la Festa, Casal de Sant Jordi, ALCOI, San Telmo Museoa, DONOSTIA- SAN SEBASTIAN Panstowowe Muzeum na Majdanku, LUBLIN. Polönia Ukrainian Museum Art, I VA NO-FK A N KISVSK, U craina Fons d Arl, Xarxa Cultural, BARCELONA Museu de Belles Arts Arte Eder Museoa, VITOR1A-GASTEIZ Museo Nacional d Art,.LVIV, Ucrania Musen de l Almudi, XÄTIVÄ Occiilental Museum of Art, KIEV, Ucrania Muzeum Narodowtj, SZCZECIN. Polonia Museo Picasso, MÁLAGA Museum of a Space Exploration in Kherson Planetarium, KHERSON. Ucraina Biblioteca Nacional, MÄDRID Fons d Art Contemporani, Universität Politécnica, VALENCIA Centra de Arle Moderno Quilines, BUENOS AIRES, Argentina Greenville Museum Art, GREENVILLE, Estats Units Kassák Muzeum, BUDAPEST, Hongria City Museum and Art Gallery, STOKE-ON-TRENT, Anglaterra Musée Arche Conlemporaine Park Solvay, BRÜSSELERS. Bélgica Museo del Grabado Español Contemporáneo, MAR BELLA The City Art Museum of Kaliningrad, DALININGRAD, Russia Danish Post Museum, COPENHAGEN, Dinamarca The UFO Museum, PORTLAND. Oregon Estate Units Central Kherson Art Museum. KHERSON. Ucraina Museo Cívico, Pinacoteca Nazionale della Resislenza, CALDAROLA. Itália Museo Hudson, BUENOS AIRES, Argentina National Gallerv of Art, MINNEAPOLIS. Estats Units Ernst Muzeum, BUDAPEST, Hongria Museo Casa das Dues Nacions (Centro Cultural Alborada). CARITEL Fundació Miguel Hernández, OKIOLA,, Musée d Art Moderne de Hajdúszoboszló, HAJDÚSZOBOSZLÓ. Hongria Museum der Arbeit, HÄMBURG. Alemanva Middelsex Universily/School of Fine Art, LONDON, Anglaterra Museum für Post und Kommunikation, BERLIN, Alemanva Museu de l Erötica. BARCELONA Museo Guavasamin, LA HABANA, Cuba Museu del Misleri d Elx- Casa de la Festa. ELX Musée de l Ärl du Collage, CHEYTLLY LARVE, Franca Narodni Muzej Kragujevac, KRAGUJEVAC, Iugoslävia Trevi Flash Art Museum, TREVI, ltälia Museum of the World Ocean, KALININGRAD, Russia IVAM/Centre Juli González, VALENCIA

65 EXPOSICiÓ PIA ALMOIN A, BARCELONA 1999.

66

67

68 С/ Padilla, Valencia Tel./Fax DESEMBRE GENER 2000

Yu-Gi-Oh! 5D’s | HD Pokémon the Movie: The Power of Us (English Audio) | 2007 Films