PLEC DE CONDICIONS DE LA SUBHASTA PÚBLICA A l'alça DE L'IMMOBLE SITUAT A TORTOSA, CARRER LAMOTE DE GRIGNON NÚM. 25, ESC. B 2n, 2a.


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PLEC DE CONDICIONS DE LA SUBHASTA PÚBLICA A l'alça DE L'IMMOBLE SITUAT A TORTOSA, CARRER LAMOTE DE GRIGNON NÚM. 25, ESC. B 2n, 2a."

Transcripción

1 PLEC DE CONDICIONS DE LA SUBHASTA PÚBLICA A l'alça DE L'IMMOBLE SITUAT A TORTOSA, CARRER LAMOTE DE GRIGNON NÚM. 25, ESC. B 2n, 2a. En sessió de 16 de novembre de 2015, el Consell d Administració d aquesta EPEL ha aprovat l expedient de licitació de l alienació de l immoble que es descriu a la clàusula Primera del present Plec, així com la iniciació del procediment de la seva alienació mitjançant subhasta pública a l alça. En compliment de l'esmentat acord, s'ha disposat la celebració de la subhasta a l'alça, amb subjecció a les següents Primera. Objecte de la subhasta. CLÀUSULES Constitueix l objecte del contracte la venda per part de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, mitjançant subhasta pública a l alça, de l habitatge del qual és propietària, que té la descripció següent: Habitatge situat a la planta 2a, porta 2a de l escala B de l edifici ubicat a Tortosa, carrer Lamote de Grignon núm. 25 (abans núm. 35). Té una superfície construïda de 75,00 m2, inclós l annex i parts comuns, aproximadament. Inscrit al Registre de la Propietat núm. 1 de Tortosa, al tom 3267, llibre 668, foli 89, inscripció 3a. finca registral Referència cadastral BF9200D0010KQ. Es troba lliure de càrregues, de gravàmens i d ocupants. Segona. Règim jurídic. Atesa la naturalesa jurídica de contracte privat de la present compravenda i la condició de poder adjudicador no administració pública de qui promou la subhasta, la preparació i adjudicació, el contracte de compravenda es regirà, en allò que no preveuen les presents clàusules, per les normes aplicables a l Administració Local de Catalunya contingudes a les disposicions següents: - Llei 7/1985, de 2 d abril, de bases del règim local. - Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, decret legislatiu 2/ Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel decret 336/1988, de 17 d octubre. - Text refós de la Llei, de contractes de les administracions públiques, aprovat per RDL, 2/2000, de 16 de juny, i disposicions que el desenvolupen. - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 1

2 Quant als seus efectes i extinció, el contracte es regirà per les normes de dret civil que li són pròpies, i en particular per l article 1445, següents i concordants del Codi civil i per les disposicions aplicables del dret civil català, com també per la legislació hipotecària pertinent. Tercera. Reconeixement de l immoble. La presentació de proposició comporta la declaració de la part compradora d acceptar com a suficient el títol de propietat de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa sobre l immoble a alienar, i també de conèixer i acceptar l estat físic i d ús de la finca que s adquireix i de les seves accessions, així com la seva situació registral, qualificació i règim urbanístic i afectacions, en el seu cas, d aquesta, renunciant a examinar, si no ho hagués fet, la finca objecte de la present venda, i a formular qualsevol reclamació per vici ocult de la construcció. Quarta. Expedient de contractació. El contracte s adjudicarà mitjançant procediment obert i per subhasta pública, a l alça. Els licitadors presentaran les ofertes ajustant-se als requisits i al model de proposició que es determinen en aquest plec. Cinquena. Tipus de licitació i garantia. El tipus de licitació serà de TRENTA-VUIT MIL TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈMTIMS (38.036,35 ). L'import de la garantia serà del 5 % del tipus, que suposa l import de 1.901,77 euros. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les modalitats previstes a la legislació de contractes del sector públic, dipositant-la a la Tresoreria d aquesta EPEL. En cas de constituir-se mitjançant aval bancari, s'utilitzarà el model contingut a l'annex II d'aquest plec. La garantia també podrà constituïr-se mitjançant xec confirmat nominatiu. Sisena. Publicitat de la licitació. La present alienació s'anunciarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d'anuncis de l'ajuntament de Tortosa, al perfil del contractant d aquesta EPEL i de l Ajuntament de Tortosa, i a la pàgina web de l Ajuntament de Tortosa. Setena. Participació en la subhasta. La participació en la subhasta es realitzarà mitjançant la presentació d'ofertes en sobre tancat, dins del període que s habilita a l efecte. 2

3 La participació en la subhasta i la consignació de la garantia impliquen l'acceptació del present plec de condicions en tots els seus termes i la submissió expressa a les decisions que adopti la Mesa de licitació, la composició i funcionament de la qual es contenen a la clàusula Onzena. Vuitena. Requisits dels participants. Podran prendre part en la subhasta totes aquelles persones que tinguin capacitat de contractar, d'acord amb la normes de dret civil aplicables, en particular per al contracte de compravenda. No hi podran prendre part les persones que hagin sol licitat o estiguin declarades en concurs, hagin estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estiguin subjectes a intervenció judicial o hagin estat inhabilitades conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, d'acord amb el previst a l'article 95.2 del RLPAP, així com les que estiguin incurses en algun dels supòsits contemplats en la normativa sobre incompatibilitats. D acord amb l'article de la LPAP, els participants hauran de constituir una garantia per un import del 5 % del tipus de licitació del bé, en els termes previstos a l anterior clàusula Cinquena. Novena. Presentació d'ofertes. Les proposicions, en sobre tancat, se subjectaran a les següents condicions: a) Forma: La documentació es presentarà acompanyada d'un full amb el nom, cognoms o raó social de l'oferent, segons model de l'annex IV d'aquest plec. Aquest full recollirà el segell del Registre d'entrada i anirà acompanyada de dos sobres tancats, amb el següent contingut: El sobre A, que haurà de reflectir a l'anvers les dades de l'oferent, contindrà la documentació administrativa formada per: El document que acrediti la constitució de la garantia. La declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions contingudes a la clàusula Setena, segons model de l'annex III. Declaració de sotmetre s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la seu d aquesta EPEL per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, amb renúncia al fur jurisdiccional que correspongui al licitador, si no fos el mateix. Tractant-se de persones físiques, fotocòpia compulsada del DNI o Passaport de l'oferent. Tractant-se de persones jurídiques: Fotocòpia compulsada del CIF. Document original, còpia autèntica o legitimada, o fotocòpia compulsada de l'escriptura pública de constitució, o modificació si s'escau, inscrita al Registre 3

4 Mercantil, si és exigible aquest requisit conforme a la legislació mercantil; o el document de constitució, estatuts, o acta fundacional. Fotocòpia compulsada del DNI o Passaport del signant de l'oferta econòmica. Document original, còpia autèntica o legitimada, o fotocòpia compulsada de l'escriptura d'apoderament del signant degudament inscrita al Registre Mercantil, si aquest requisit fos exigible. El sobre B, que haurà de reflectir a l'anvers les dades de l'oferent, contindrà la proposició econòmica, amb subjecció al model que com a Annex I s'acompanya al present Plec. Aquest sobre es presentarà tancat i inclòs dins del sobre A. b) Lloc: La documentació es presentarà a la Secretaria d aquesta EPEL, situada a Jesús, Passeig Mossén Valls núm. 1, de 9:00 a 14:00 hores. En cas de presentar-se a un altre dels registres previstos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, haurà de trametre's, en la mateixa data de la seva presentació, un fax del full en la qual consti el segell del registre davant del qual s'ha presentat la documentació, que s'enviarà al número , dirigit a la Secretaria de l EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu. c) Termini: El termini per a la presentació d'ofertes serà de trenta díes naturals, a comptar des de l'endemà al de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de l'anunci de licitació de la subhasta. Acabat aquest termini, el Registre expedirà certificació relacionada de les proposicions rebudes, o, si s'escau, de l'absència de licitadors. d) Admissió d'ofertes: Cada interessat podrà presentar una única oferta. No s'admetran les ofertes presentades en qualitat de cessió a tercers, les que no reuneixin els requisits assenyalats en aquesta clàusula, o les que no s'ajustin als models descrits als Annexos que acompanyen al present plec. Desena. Lloc i data d obertura de proposicions. L acte d obertura de proposicions es durà a terme el cinquè dia hàbil posterior a la data de finalització del periode de presentació de proposicions, a les 12:00 hores, en acte públic, que tindrà lloc a l Ajuntament de Tortosa, Plaça d Espanya. 1, de Tortosa. Onzena. Constitució de la Mesa de licitació. En la data assenyalada a la clàusula Desena es constituirà la Mesa de licitació, que estarà integrada pel President del Consell d Administració de l EPEL, qui la presidirà, per la Vicepresidenta de l EPEL, qui la podrà presidir per delegació o absència del President, per dos vocals més, l Interventor i el Secretari de l Ajuntament de Tortosa, o funcionaris en qui deleguin respectivament, i pel secretari del Consell d Administració, qui actuarà com a secretari de la Mesa, amb veu i vot. 4

5 La mesa de contractació qualificarà la documentació aportada pels licitadors en el sobre A, determinant l admissió d aquests a la licitació. En cas que es detectin errors materials esmenables en la documentació presentada, la mesa podrà atorgar als licitadors afectats un termini no superior a 3 dies hàbils per a esmenar-los. En el supòsit que s haguessin detectat errors materials esmenables en la documentació presentada pels licitadors, l obertura de l oferta econòmica quedarà demorada al dia i hora que assenyali la mesa, una vegada determinats els licitadors admesos a licitació. En altre cas, es procedirà seguidament, en acte públic, a l obertura de les ofertes econòmiques formulades pels licitadors admesos contingudes en el sobre 2. La mesa efectuarà la proposta d adjudicació, a favor del postor que ofereixi el preu més alt, i elevarà aquesta al Consell d Administració de l EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, en la seva condició d òrgan de contractació Dotzena. Devolució de la garantia. Immediatament després d'acabada la subhasta, la Mesa procedirà a ordenar la devolució dels dipòsits constituïts en concepte de garantia a qui no resulti proposat com adjudicatari. Es podrà acordar la retenció de la garantia del segon millor postor per al supòsit que el proposat com adjudicatari renunciés o no atengués a les seves obligacions. Tretzena. Adjudicació del bé. L'adjudicació de l'immoble s'acordarà pel Consell d Administració de l EPEL. A tal finalitat, haurà d'elevar-se-li l'acta de la subhasta, la proposta d'adjudicació i l'expedient d'alienació. Catorzena. Despeses de la compravenda. Exclòs l Impost sobre l increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), tots els tributs i totes les despeses de notaria i registre de la propietat, així com qualsevol altres que pogueren esdevenir de la compravenda, seran a càrrec del comprador. Quinzena. Subhasta deserta i adjudicació directa. De conformitat amb l'article d) de la LPAP, podrà sol licitar-se l'adjudicació directa de l immoble la subhasta del qual hagi resultat deserta. El termini per sol licitar l'adquisició s'estendrà des de la finalització de l'acte públic de la subhasta deserta fins al dia anterior al fet que s'anunciï al «BOP de Tarragona» la convocatòria de nova subhasta. De no convocar-se noves subhastes, aquest termini es perllongarà fins a un any després de la celebració de l'última subhasta deserta. 5

6 Les condicions de la venda directa no podran ser inferiors a les de la subhasta deserta, i l'adjudicació es realitzarà a favor de la primera oferta rebuda a la Secretaria de l EPEL, sempre que vagi acompanyada del justificant de la constitució de la garantia i la resta de documentació relativa al sobre A. La seva presentació suposa l'acceptació de les condicions del present plec. Setzena. Pagament del preu. L acord d'adjudicació es notificarà a l'adjudicatari perquè, en el termini d'un mes des de la seva recepció, completi el pagament del preu de l'immoble, prevenint-li que, si renunciés a l'adquisició o no atengués a les obligacions que li corresponen, perdrà el dipòsit constituït en concepte de garantia, sense perjudici de la indemnització de les eventuals pèrdues que s'haguessin originat. El pagament de la totalitat del preu d adjudicació de la compravenda s efectuarà al comptat, abans de la formalització de la compravenda en escriptura pública, mitjançant ingrés, degudament justificat, en qualsevol dels següents comptes bancaris oberts a nom de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa: - CaixaBank, SA, COMPTE IBAN: ES BBVA, SA, COMPTE IBAN: ES En cas de renúncia o de falta de compliment de les seves obligacions per l'adjudicatari, podrà procedir-se, bé a l'adjudicació a la segona oferta més avantatjosa, o bé a la declaració motivada de la subhasta com a deserta. Dissetena. Formalització. L'alienació es formalitzarà en escriptura pública. Una vegada atorgada l'escriptura pública, el nou propietari haurà d'inscriure-la al Registre de la Propietat i procedir al canvi de titular davant del Cadastre. En aquesta escriptura es podrà fer constar que l'immoble s'aliena com a cos cert, i que l'adquirent coneix i accepta les condicions físiques, jurídiques, registrals i urbanístiques en les quals es troba l'immoble. Divuitena. Consulta de l'expedient. Els interessats podran examinar els antecedents i documents referents al bé que se subhasta a la Secretaria de l EPEL, o bé a la pàgina Web de l EPEL o de l Ajuntament de Tortosa. La visita a l'immoble objecto d'alienació podrà concertar-se trucant al telèfon en horari de 8:00 a 15:00 hores. 6

7 Dinovena. Jurisdicció. Els actes administratius de preparació i adjudicació del contracte, amb naturalesa d actes separables, són impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa. La resta de controvèrsies que, de manera directa o indirecta, pugu sorgir entre les parts per raó del contracte o derivar-se d aquest seran competència dels òrgans de la jurisdicció civil amb seu a la ciutat de Tortosa, on rau la seu de l EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, amb renúncia al fur jurisdiccional que pogués correspondre al licitador. Tortosa, novembre de

8 ANNEX I MODEL DE PROPOSICIÓ/OFERTA ECONÒMICA SUBHASTA A L ALÇA CONVOCADA PER A L ALIENACIÓ DE L IMMOBLE PROPIETAT DE L EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA SITUAT A TORTOSA, C/. LAMOTE DE GRIGNON, 25, Esc. B, 2n, 2a. En/Na..., amb DNI núm.... i domicili a... CP... carrer/plaça... núm...., amb telèfon..., fax... i adreça de correu electrònic..., - Actuant en nom propi, com a persona física. - Actuant en representació de la persona jurídica....., amb CIF... y domicilio fiscal a... CP..., carrer/plaça..., núm. (Assenyalar el que procedeixi) Assabentat de les condicions i requisits que s exigeixen per a l adquisició del bé immoble assenyalat a l encapçalament, es compromet a adquirir-lo, amb estricta subjecció al Plec que regeix la subhasta, per l import de euros (expressar en lletra i amb números). A aquests efectes s acompanya aval bancari solidari de l entitat de crédit... A..., a..... de..... de..... (Data i signatura de l oferent) SR. PRESIDENT DEL CONSELL D ADMINISTRACIÓ DE L EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA 8

9 ANNEX II MODEL D AVAL BANCARI SOLIDARI D ENTITAT DE CRÈDIT L entitat (raó social de l entitat de crédit), amb CIF (número), amb domicili a efectes de notificacions i requeriments a (adreça postal completa) i, en el seu nom i representació (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per a obligar-se en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació a la part inferior d aquest document, es constitueix davant l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, amb CIF Q G, i AVALA SOLIDÀRIAMENT A (nom i cognoms o razó social de la persona oferent avalada), amb NIF o CIF (de la persona oferent avalada), per a respondre de les obligacions determinades en la cláusula Setzena del plec que regeix la subhasta de l immoble situat a Tortosa, al carrer Lamote de Grignon núm. 25, Esc. B, pis 2n, porta 2a, propietat de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, quin anunci ha estat publicat al BOP de Tarragona núm. del dia, així com per garantitzar el pagament parcial del preu d adjudicació de l immoble objecte de la subhasta esmentada, per import de MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (1.901,77 ). Aquest aval restarà en vigor fins que el President del Consell d Administració de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa autoritzi la seva cancel lació o devolució, com a máxim, un año després de la data assenyalada per al pagament del preu de l immoble objecte de la subhasta esmentada. Aquest aval s atorga solidàriament respecto a l obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d excusió a que es refereix l artícle 1830 del Codi Civil i amb compromís de pagament al primer requeriment del President del Consell d Administració de l Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, renunciant l avalista a qualsevol benefici, responent íntegrament per l import avalat, amb independència de que, por qualsevol causa, els deutes avalats quedin vinculats al conveni que es pogués celebrars en cas de concurs de l avalat. Aquest aval ha quedat inscrit al Registre Especial d Avals d aquesta Entitat bancària amb el número... (lloc i data) ELS APODERATS Signat: (Nom i cognoms dels apoderats) NIF: (Dels apoderats) Número de poder: (Dels apoderats) Bastanteig de poderes por l Advocacia de l Estat Província:... Data:... Número o codi:... 9

10 ANNEX III MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL LICITADOR A EFECTES DE LA SUBHASTA DE L IMMOBLE SITUAT AL C/. LAMOTE DE GRIGNON, 25, Esc. B,2n, 2a, DE TORTOSA, CONVOCADA PER L EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA. En/Na..., amb DNI :..., y domicili a..., - Actuant en nom propi, com a persona física. - Actuant en representació de la persona jurídica....., amb CIF... y domicili fiscal a... (Assenyalar el que procedeixi) DECLARO RESPONSABLEMENT: que, ni jo, ni la meva representada (si s escau), estem incursos en cap de les situacions assenyalades al segon paràgraf de la cláusula Vuitena del Plec de condicions que regeix la subhasta indicada a l encapçalament. A..., a... de...de..... (Data i signatura del declarant) SR. PRESIDENT DEL CONSELL D ADMINISTRACIÓ DE L EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA ANNEX IV FULL A PRESENTAR AL REGISTRE D ENTRADA o Nom i cognoms o raó social de l oferent: o NIF o CIF de l oferent: o Domicili de l oferent: o Si procedeix, - Telèfon: - Fax: - Adreça de correu electrònic: o Oferta per prendre part en la subhasta de bé patrimonial propietat de l EPEL Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, convocada per acord del seu Consell d Administració adoptat en sessió de data 10 de novembre de 2015, en relación a l immoble situat a Tortosa, carrer Lamote de Grignon núm. 25, Esc.B, pis 2n, porta 2a. A..., a... de...de..... (Data i signatura de l oferent o del seu representant) SR. PRESIDENT DEL CONSELL D ADMINISTRACIÓ DE L EPEL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA Passeig Mossén Valls, JESUS-TORTOSA 10

Utawarerumono : Itsuwari no Kamen | A Star Is Born 2018 TRUEFRENCH HC HDRiP MD XViD-STAR | New Update